Skip to main content

Telefoan
058-234 71 09

Mail
amerkuur@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Academia.edu
fryske-akademy.academia.edu/AnneMerkuur

LinkedIn
linkedin.com/in/annemerkuur

Twitter
@annemercuur

De AyO-tún (webloch)
deayotun.wordpress.com

Merkuur, A.A. (Anne) MA

promovendus

Telefoan
058-234 71 09

Mail
amerkuur@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Academia.edu
fryske-akademy.academia.edu/AnneMerkuur

LinkedIn
linkedin.com/in/annemerkuur

Twitter
@annemercuur

De AyO-tún (webloch)
deayotun.wordpress.com

Spesjalismen

morfology; Fryske tiidwurden

 

Projekten

Changes in Modern Frisian verbal inflection (promovendus)

 

Biografy

Anne Merkuur (It Hearrenfean, 1989) studearre yn 2013 ôf oan de Universiteit fan Amsterdam (BA Nederlânske taal en kultuer en MA Taalwittenskip) en wurket sûnt april 2014 by de Fryske Akademy as promovenda.

Har promoasjeûndersyk giet oer feroarings yn Fryske tiidwurdynfleksje en wurdt begelaat troch prof. dr. Arjen Versloot (promotor) en dr. Willem Visser (kopromotor). It is in mandeprojekt fan de UCF, de Fryske Akademy en de Universiteit fan Amsterdam.

 

Publikaasjes (seleksje)

Merkuur, A.A. (2012). Roots and Heads. Two types of affixes. Master thesis, University of Amsterdam: General Linguistics.