Skip to main content

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

 

Worst, drs. ing. D. (Dennis)

promovendus

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

 

Spesjalismen

lânskipsskiednis; histoaryske geografy; archeology; midsiuwske skiednis

 

Projekten

Chronologie en ruimtelijke diversiteit van de agrarische veenontginningen in het stroomgebied van de Linde en Kuinder tijdens de volle en late middeleeuwen (1000-1400) (promovendus)

 

Biografy

Eardat Dennis Worst (Elsloo 1986) as promovendus úteinsette by de Fryske Akademy, hie er efterinoar Bosk- en Natoerbehear en Lânskipsskiednis studearre yn Velp en Grins. Yn 2012 wie syn skripsje oer de midsiuwske agraryske feanûntginnings yn eastlik Opsterlân it slotstik fan syn oplieding Lânskipsskiednis. Frijwol fuortdaalk dêrnei is er begûn mei syn promoasjeûndersyk, dat him rjochtet op itselde tema, mar dan foar hiel Súdeast-Fryslân en Noardwest-Oerisel.

Neist de wittenskiplike output besiket Dennis Worst om de opdiene kennis ek yn de krite sels lânje te litten. Sa jout er in soad presintaasjes yn de regio en fersoarget er yn ’e mande mei de Stellingwarver Schrieversronte de cursus Landschapsgeschiedenis in de Stellingwerven. Daarnaast geeft hij inkijkjes in het promotietraject op het blog van de Akademy-promovendi 'De AyO-tún'.

 

Publikaasjes (seleksje)