Skip to main content

Telefoan
(058) 2131414 (resepsje)

Mail
ebosma@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
https://orcid.org/0000-0001-8550-3720

LinkedIn
www.linkedin.com/in/evelynbosma

 

Bosma, dr. E. (Evelyn)

postdoktoraal ûndersiker

Telefoan
(058) 2131414 (resepsje)

Mail
ebosma@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
https://orcid.org/0000-0001-8550-3720

LinkedIn
www.linkedin.com/in/evelynbosma

 

Spesjalismen

meartaligens, psycholinguistyk, taalûntjouwing by bern

 

Projekten

Meartalige Geletterdheid

 

Biografy

Evelyn Bosma (Rotterdam, 1989) studearre Taalwittenskip en Latynsk-Amearikastúdzjes oan de Universiteit Leiden. Yn 2017 ferdigene se har proefskrift (Fryske Akademy/UvA) oer de taal- en kognitive ûntjouwing fan Frysk-Nederlânske twatalige bern. Dêrnei wurke se as dosint en postdoktoraal ûndersiker oan de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht. No is se postdoktoraal ûndersiker by de Fryske Akademy, dêr’t se tegearre mei kollega’s út Noarwegen ûndersyk docht nei meartalige geletterdheid.

As psycholinguist hâldt se har dwaande mei de fraach hoe’t twataligens yn ’e holle wurket. Hjirby makket se gebrûk fan taalfeardigenstesten, reaksjetiideksperiminten, eye-tracking en EEG. Se hat ûnder oaren artikels skreaun oer kognaten, code-switching en de kognitive effekten fan twataligens.

 

Prizen

Yn 2021 krige Evelyn Bosma de Keetje Hodshon Priis takend en wie se runner-up fan de Gratama Wittenskipspriis. Yn 2020 wûn se tegearre mei har eardere MA-studint Naomi Nota de Klokhuis Wittenskipspriis. Nei oanlieding dêrfan makke Het Klokhuis in ôflevering oer Twataligens. Yn 2018 wie se nominearre foar de AVT/Anéla Dissertaasjepriis en yn 2017 wûn se de Wittenskipspriis fan de RUG/Campus Fryslân en de Best Poster Award op de TABU-dei.

 

Populêr-wittenskiplike publikaasjes (meast resint)

Bosma, E. (2022). Mama, doe die telefoon weg. HP/De Tijd, 11, 24-29.

Bosma, E. & Knooihuizen, R. (2022). Meer Fries lezen op school: kleine moeite, groot effect. Friesch Dagblad.

Bosma, E. (2022). Oekraïens in de klas. HP/De Tijd, 6, 70-75.

Bosma, E. & Zenger, L. (2022). Woorden verbinden al legosteentjes: Profiteren van meertaligheid in de klas. Onze Taal, 5, 18-19.

 

Wittenskiplike publikaasjes

Bosma, E., Ayçiçek, S., Mikawa, M., Muller, M., Visser, E., & Kootstra, G. J. (2022). Structural priming and cross-linguistic influence in L2 comprehension of Dutch relative clauses and PP-attachments: Differences between German and English learners of Dutch. International Journal of Bilingualism.

Gathercole, V. C. M., Stadthagen-González, H., Parafita Couto, M. C., De Mulder, H., Pérez- Tattam, R. S., Bosma, E., Borisova, B. Z., & Romaneli, M. G. (2022). Moveable Figures and Grounds: Making the case for the dual nature of motion events as events of motion AND change of state. In: R. Levie, A. Bar-On, O. Ashkenazi, E. Dattner, & G. Brandes (Eds.), Developing language and literacy: Studies in honor of Dorit Diskin Ravid (pp. 129-172). Springer, Cham.

Bosma, E., Bakker, A., Zenger, L., & Blom, E. (2022). Supporting the development of the bilingual lexicon through translanguaging: a realist review integrating psycholinguistics with educational sciences. European Journal of Psychology of Education.

Blom, E., Bosma E., & Heeringa, W. (2021). Regular and irregular inflection in different groups of bilingual children and the role of verbal short-term and verbal working memory. Languages, 6: 56.

Bosma, E., & Dijkstra, J. (2020). Multilingual Assessment Instrument for Narratives (MAIN) adapted for use in West Frisian. ZAS Papers in Linguistics, 64.

Bosma, E., & Pablos, L. (2020). Switching direction modulates the engagement of cognitive control in bilingual reading comprehension: An ERP study. Journal of Neurolinguistics, 55, 100894.

Bosma, E., & Nota, N. (2020). Cognate facilitation in Frisian-Dutch bilingual children’s sentence reading: an eye-tracking study. Journal of Experimental Child Psychology, 189.

Bosma, E., & Blom, E. (2020). Language activities in a minority–majority language context: book-reading at home is more important for Frisian than for Dutch. Journal of Child Language, 47(2), 289-308.

Blom, E., Boerma, T., Bosma, E., Cornips, L., Timmermeister, M., & Van den Heuij, K. (2020). Cross-language distance influences receptive vocabulary outcomes of bilingual children. First Language, 40(2), 151 –171.

Bosma, E., Blom, E., Hoekstra, E., & Versloot, A. (2019). A longitudinal study on the gradual cognate facilitation effect in bilingual children’s Frisian receptive vocabulary. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 22(4), 371-385.

Bosma, E., & Blom, E. (2019). A code-switching asymmetry in bilingual children: Code-switching from Dutch to Frisian requires more cognitive control than code-switching from Frisian to Dutch. International Journal of Bilingualism, 23(6), 1431-1447.

Bosma, E. (2017). Bilingualism and cognition: the acquisition of Frisian and Dutch. Dissertation.

Bosma E., Heeringa, W., Hoekstra E., Versloot A., & Blom E. (2017). Verbal working memory is related to the acquisition of cross-linguistic phonological regularities. Frontiers in Psychology 8(1487), 1-11.

Bosma, E., Hoekstra, E., Versloot, A., & Blom, E. (2017). The minimal and short-lived effects of minority language exposure on the executive functions of Frisian-Dutch bilingual children. Frontiers in Psychology 8(1453), 1-12.

Blom, E., Boerma, T., Bosma, E., Cornips, L., & Everaert, E. (2017). Cognitive advantages of bilingual children in different sociolinguistic contexts. Frontiers in Psychology, 8(552), 1-12.

Bosma, E., Blom, E., & Versloot, A. (2017). Language balance and cognitive advantages in Frisian-Dutch bilingual children. In F. Lauchlan & M.C. Parafita Couto (Eds.), Bilingualism and Minority Languages in Europe: Current trends and developments (pp. 141-159). Cambridge Scholars Publishing.

Blom, E., & Bosma, E. (2016). The sooner the better? The influence of age of onset, degree of exposure and transfer in Frisian-Dutch bilingual children. Journal of Child Language, 43(3), 581-607.

Caspers, J., Bosma, E., Kramm, F. & Reya, P. (2012). Deaccentuation in Dutch as a second language: Where does the accent go to? Linguistics in the Netherlands, 29, 27-40.