Skip to main content

Telefoan
058-234 30 48

Mail
fvdkuip@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Kuip, dr. F.J. (Frits) van der

leksikograaf

Telefoan
058-234 30 48

Mail
fvdkuip@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Spesjalismen

leksikografy; fraseology

 

Projekten

Taalweb Frysk (projektmeiwurker)
Online Nederlânsk-Frysk wurdboek (projektmeiwurker)

 

Biografy

Frits van der Kuip (Drachten 1955) hat Nederlânsk en Frysk studearre op de beide Amsterdamske universiteiten. Yn syn stúdzjejierren lei de klam op letterkunde. Dêrnei hat er fan 1983 oant 1985 as sosjolinguïst oan 'e Vrije Universiteit Amsterdam wurke yn it ZWO-projekt Uitspraakveranderingen in het Fries onder invloed van het Nederlands.

Sûnt 1986 wurket er as leksikograaf oan de Fryske Akademy. Dêr makke er diel út fan de redaksje fan it Wurdboek fan de Fryske taal (1984-2011). Yn 2003 promovearre Van der Kuip op in proefskrift oer 17de-iuwsk Frysk idioom.

Fierders wie er mei Pieter Duijff einredakteur fan it Frysk Hânwurdboek (2008). Koartlyn wie er belutsen by it projekt Taalweb Frysk (2012-'14). Op dit stuit is er dwaande mei de tarieding fan in online Nederlânsk-Frysk oersetwurdboek.

Dêrneist is er bestjoerslid en wurkgroepslid fan it European network of e-Lexicography (ENeL) en algemien lid fan Euralex en Europhras.

 

Publikaasjes (seleksje)

Kuip, F. van der (2016). As-ferlikingen as konstruksjes. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 65, 1-2, 40-56.

Kuip, F. van der (2012). Grammatikalisaasje fan bysinnen fan graadoantsjuttend gefolch. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 61, 142-157.

Kuip, F. van der (2011). Fuortsettende mulwurden as yntinsivearjende bywurden yn it Frysk. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 60, 139-157.

Duijff, P & F. van der Kuip (2011). Morfeemfinale r-deleesje yn bûgingen, ôfliedingen en gearsettingen. Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 60, 44-59.

Kuip, F. van der (2010). Dictionaries and their influence on language purification in minority languages. The case of Frisian. Proceedings of the XIV Euralex International Congress, 1497-1504.

Duijff, P. & F. van der Kuip (Eds.) (2008). Frysk Hânwurdboek. Ljouwert: Fryske Akademy/Afûk.

Kuip, F. van der (2007). Is de Nijfryske ferbining binnen de balken fan oarsprong in rjochtsterm? Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk, 56, 114-124.

Kuip, F. van der (2007). In fantastyske samling Frysk taaleigen fan Paulus Scheltema. Philologia Frisica anno 2005, 155-165.

Kuip, F. van der (2006). The 17th Century Burmania-Proverbs: International or Home-made? Proverbium: Yearbook of International Proverb Scholarschip, 23, 309-326.

Kuip. F. van der (2004). Gysbert Japix en it sprekwurd. It Beaken, 66, 20-47.

Kuip, F.J. van der (2003). De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen (Ph.D. thesis Vrije Universiteit Amsterdam).  Leeuwarden/Ljouwert: Fryske Akademy.

Kuip, F. van der (1998). Spreekwoorden in hun tijd. In M. Vliegen & J. van Maren (Eds.). ‘Uten Schatschrine des Herten’. Vriendenboek voor Henk Meijering bij zijn afscheid. Amsterdam: VU Uitgeverij, 71-78.

Kuip, F.J. van der (1992-2011). It; keunstakadeemje-klerk; klerkje-koaitstôk, kryk-krolwurk; p-plokjild; ploksel-puzzeltocht; t-tinken; tinker-trouplannen; wif-wintelwjok. In K.F. van der Veen & P.Y.J. Boersma (Eds.). Wurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal. Ljouwert: Fryske Akademy, (9) 383-385; (10) 293-400; (11) 1-134, 322- 367; (16) 152-400; (17) 1-250; (22) 127-400; (23) 1-238; (25) 273-368.

Kuip, F. van der (1988). De etymology fan klúnje. In S. Dyk & G. de Haan (Eds.). Wurdfoarried en wurdgrammatika. In bondel leksikale stúdzjes. Ljouwert: Fryske Akademy, 115-120.

Kuip, F.J. van der (1987). Utspraken oer en waarnimmingen fan syllabisearing fan 1850 ôf. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 3(2), 37-53.

Feitsma, A., van der Geest, E., van der Kuip, F. J. & Meekma, I. (1987). Variations and development in Frisian sandhi phenomena. International Journal of the Sociology of Language, 64, 81-94.

Kuip, F.J. van der (1986). Syllabisearring yn it Frysk en it Hollânsk fan Fryskpraters. Tydskrift foar Fryske Taalkunde, 2(3), 69-92.

 

Yn 'e media

A. Dykstra, P. Duijff, F. van der Kuip and H. Sijens (2015). A standardized wordlist and new spellchecker of Frisian. Kernerman Dictionary News, 23, 19-20.