Skip to main content

Plantinga, drs. R. (Ronald)

promovendus

Spesjalismen

skiednis

 

Projekten

Fryske bedriuwsskiednis (ûndersyksmeiwurker)

 

Biografy

Ronald Plantinga (Heemskerk, 1988) studearre skiednis oan 'e Ryksuniversiteit Grins en de Universiteit Leien. Hy spesjalisearre him yn 'e sosjaal-ekonomyske skiednis en wurke dêrnei as ûndersiker by de Algemiene Rekkenkeamer en as projektmeiwurker by de Fryske Akademy. By de Fryske Akademy hat er earder ûndersyk dien nei de skiednis fan de Boalserter Suvelskoalle, wat resultearre yn de publikaasje fan in publyksboek.

Op it stuit wurket er as promovendus oan de Fryske Akademy en de Ryksuniversiteit Grins. Syn promoasjeûndersyk giet oer de rol fan regionale organisaasjes by produktiviteitsstiging en de duorsumenstransysje yn de Fryske suvelsektor tusken 1950 en 2010. 

 

 

Publikaasjes (seleksje)

 

Plantinga, R., Molema, M., & Meijer, N. (2019). Agri & Foodscan Fryslân 2018.

Plantinga, R. en M. Molema (2017). Weten is Kunnen, Kennis is Macht. Een geschiedenis van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1996).

Plantinga, R. (2016). Een opleiding van formaat: Een beeldverhaal over de Bolswarder Zuivelschool (ca. 1880-1996). De Vrije Fries 96, 145-161.

 

Plantinga, R. (2014). De ruimtelijke verbeelding van PapoeaGroniek 199, 217-228.