Skip to main content

Mail
wheeringa@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Persoanlike website
www.wjheeringa.nl

Heeringa, dr. ing. W.J. (Wilbert)

programmeur en datawittenskipper

Mail
wheeringa@fryske-akademy.nl

Undersyksoutput
pure.knaw.nl

Persoanlike website
www.wjheeringa.nl

Spesjalismen

dialektometry; fonetyk; statistyk

 

Biografy

Wilbert Heeringa (Grins, 1970) helle syn yngenieursgraad yn 1993 en syn mastertitel yn 1997. Yn 2004 promovearre er mei it proefskrift Measuring Dialect Pronunciation Differences using Levenshtein Distance, oan de Ryksuniversiteit Grins. Fan 2007 oant 2011 wurke er op it Meertens Instituut yn Amsterdam. Hy besocht 86 doarpen yn Nederlân en Flaanderen, dêr't er de pleatslike dialekten fêstlei sa't dy sprutsen waarden troch âldere manlju en jongere froulju. Mei it ferlykjen fan it dialektgebrûk fan dy twa kategoryen, meat er dialektferoaring yn skynbere tiid mei omtinken wurdskat, morfology en lûdkomponinten.

Fan 2012 oant 2015 wie Heeringa behelle by in projekt fan 'e Universiteit fan Oldenburg dêr’t lûdfariaasje yn it Saterfrysk by ûndersocht waard troch doarpen en generaasjes hinne. Yn 2016 wie er ferbûn oan it Thomas More University College yn Antwerpen in ûntwikkele er in trainingssysteem foar de útspraak fan lûden.

 

Publikaasjes (seleksje) 

Wilbert Heeringa, Febe de Wet and Gerhard B. van Huyssteen (2015). Afrikaans and Dutch as closely-related languages: A comparison to West Germanic languages and Dutch dialects. In: Theresa Biberauer and Johan Oosthuizen (eds.), Stellenbosch Papers in Linguistics Plus, special issue on Studies dedicated to Hans den Besten: Southern African perspectives, volume 47, pp. 1-18.

Wilbert Heeringa and Frans Hinskens (2015). Dialect change and its consequences for the Dutch dialect landscape. How much is due to the standard variety and how much is not? Journal of Linguistic Geography, volume 3, issue 01, pp. 20-33.

Wilbert Heeringa and Frans Hinskens (2014). Convergence between dialect varieties and dialect groups in the Dutch language area. In: Benedikt Szmrecsanyi and Bernhard Wälchli (eds.), Aggregating dialectology, typology, and register analysis; linguistic variation in text and speech, series: Linguae et Litterae: Publications of the School of Language and Literature, Freiburg Institute for Advanced Studies. De Gruyter, Berlin and Boston, pp. 26-52 and 452-453.

Wilbert Heeringa and John Nerbonne (2013). Dialectometry. In: Frans Hinskens and Johan Taeldeman (eds.), Language and Space. An International Handbook of Linguistic Variation. Volume 3: Dutch, series: Handbooks of Linguistics and Communication Science, De Gruyter, Berlin and Boston, volume 30.3, pp. 624-645.

Wilbert Heeringa, Keith Johnson and Charlotte Gooskens (2009), Measuring Norwegian Dialect Distances using Acoustic Features. Speech Communication, volume 51, number 2, pp. 167-183.

Wilbert Heeringa and John Nerbonne (2001). Dialect Areas and Dialect Continua. Language Variation and Change, volume 13, pp. 375-400.