Skip to main content

Wurkgroep Akademylêzingen

 

De Akademylêzingen (earder de Frouljuslêzingen) is in rige fan seis publykslêzingen ferspraat oer it winterskoft. Elk jier slagget de wurkgroep Akademylêzingen der wer yn in oansprekkende rige gear te stallen yn oparbeidzjen mei frouljusorganisaasjes yn Fryslân.

Der komt in protte folk op ús lêzingen ôf. It publyk komt foar it measte part noch altyd fan 'e frouljusorganisaasjes, mar de lêzingen binne foar elk tagonklik. De ûnderwerpen binne aktuele, edukative, wittenskiplike en algemien-maatskiplike tema's, dêr't sprekkers op eigen wize ynfolling oan jaan kinne.

Us rige lêzingen wurdt op twa plakken hâlden: De Koperen Tún yn Ljouwert en It Haske op 'e Jouwer.

 

Oprjochtingsjier

1957 (wurkgroep sûnt 2008)

 

Bestjoer en kontakt

Foarsitter: Akkie Lindeboom  (e-mail)
Skriuwer: Anneke de Vos
Leden: Fenna Stoel, Aukje Dijkstra, Jantsje Kalsbeek en Froukje Swierstra-Luimstra

 

 

Aktiviteiten

2024-2025

De Akademylêzingen fine trije kear yn it winterskoft tagelyk plak yn Ljouwert en op 'e Jouwer. De data foar it 65ste winterskoft fan de Akademylêzingen binne bekend

Lêzing 1, moarns 10.00-12.00 oere (45 min lêzing, kofjeskoft, 45 min fragen/diskusje)
Lêzing 2, middeis 13.30-15.30 oere (45 min lêzing, teeskoft, 45 min fragen/diskusje)

Groep I, Ljouwert
Grand Café Restaurant De Koperen Tuin, Prinsetún 1, 8911 DE Ljouwert, tel. (058) 213 11 00

Groep II, De Jouwer
Party- en Sealesintrum It Haske, Vegelinswei 20, 8501 BA De Jouwer, tel. (0513) 41 52 81 

Eftergrûnynformaasje
Eftergrûnynformaasje oer sprekkers en tema's folget. 

 

Datum Groep I, Ljouwert (De Koperen Tuin) Groep II, De Jouwer (It Haske)
Freed 22 novimber 2024

Lêzing 1

Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, Fryske Akademy - ‘Frisia en de Vinkingtiid’

Lêzing 2

Dr. Nynke Boonstra, Lector NHL Stenden - ‘Verpleegkunde in de GGZ’

Lêzing 1

Dr. Nynke Boonstra, Lector NHL Stenden - ‘Verpleegkunde in de GGZ’

Lêzing 2

Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, Fryske Akademy - ‘Frisia en de Vinkingtiid’

Tiisdei 21 jannewaris 2025

Lêzing 1

Dr. Johanneke Liemburg: ‘Geertje Lycklema a Nijholt, 1938- 2014 - Feministisch strategisch’.

Lêzing 2

Prof.dr. Marien de Jonge, Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Infectie en immuniteit, afweer en bescherming’.

Lêzing 1

Prof.dr. Marien de Jonge, Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Infectie en immuniteit, afweer en bescherming’

Lêzing 2

Dr. Johanneke Liemburg: ‘Geertje Lycklema a Nijholt, 1938- 2014 - Feministisch strategisch’.

Freed 14 maart 2025

Lêzing 1

Froukje Hernamdt, Direkteur Natoermuseum Ljouwert: 'De takomst fan it Natoermuseum Fryslân'.

Lêzing 2

De hear M.W.P.M. ter Berg, Senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: ‘Als u rechter was, dan zou u ….. of toch maar niet?'

Lêzing 1

De hear M.W.P.M. ter Berg, Senior raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: ‘Als u rechter was, dan zou u ….. of toch maar niet?'

Lêzing 2

Dennis Voeten, konservator Natoer-museum Ljouwert: 'Friese Dino's in vogelvlucht. De oorsprong en evolutie van vogels'.

De kosten foar it bywenjen fan de hiele rige Akademylêzingen (3 dagen) komme op € 30.  It is net mooglik om foar 1 dei een kaart te bestellen.

Kaarten foar Ljouwert

Kaarten foar De Jouwer

It programma kinne jo hjir ynkoarten dellade as pdf bestân.

 

 

Gearfetting eardere lêzingen

21 novimber 2023:
Sander Ebbers - 'Hoe kun je als burger jezelf weerbaarder maken tegen cybercrime’

17 jannewaris 2020:
Jonathan Bos - Gescheiden en verbonden door bezit (Friesland tussen 1350 - 1600)

19 novimber 2019:
Mr. dr. Wiene van Hattum - Levenslange gevangenisstraf’ : wat betekent dat eigenlijk?
Jan de Vries - Verzwegen Zeeheld – Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld

2017-2018: Jubileum 60 jier Akademylêzingen
Yn 2018 waarden de Akademylêzingen foar de 60ste kear organisearre. Dêrta wie der in jubileumedysje op tiisdei 13 maart 2018 yn De Harmonie yn Ljouwert, mei in lêzing fan sosjologe Evelien Tonkens en muzyk fan Tet Rozendal.

 

 

Jierferslaggen