Skip to main content

Adres en kontakt

De Fryske Akademy is fêstige yn it sintrum fan Ljouwert. Wy binne goed te berikken, sawol mei de wein as mei it iepenbier ferfier.

 

Besikersadres

Doelestrjitte 8, 8911 DX  Ljouwert

Iepeningstiden baly

Moandei o/m tongersdei: 08.00-16.30 oere
Freed: baly sletten
Bûten de iepeningstiden fan de baly om kinne jo streekrjocht kontakt opnimme mei de meiwurkers.

Postadres

Postbus 54, 8900 AB Ljouwert

Telefoan (resepsje)

(058) 213 14 14

E-mail (algemien)

fa@fryske-akademy.nl

KvK-nûmer

41000640 (Stifting Fryske Akademy)

IBAN-nûmer

NL30RABO0130549681 (Rabobank)

NL32INGB0000923369 (ING)

Meiwurkers sykje

Jo kinne hjir op 'e syk nei ien fan ús meiwurkers.

 

Op 'e hichte bliuwe?