Skip to main content

Adres en kontakt

Besikersadres

Doelestrjitte 8, 8911 DX  Ljouwert

Iepeningstiden

Moandei o/m freed: 08.00-16.30 oere

Postadres

Postbus 54, 8900 AB Ljouwert

Telefoan (resepsje)

(058) 213 14 14

E-mail (algemien)

fa@fryske-akademy.nl

KvK-nûmer

41000640 (Stifting Fryske Akademy)

IBAN-nûmer

NL30RABO0130549681 (Rabobank)

NL32INGB0000923369 (ING)

Bysûndere slutingsdagen

De Fryske Akademy is yn 2021 sletten op 'e folgjende data:

1 jannewaris (Nijjiersdei)
2 april (Goedfreed)
5 april (Peaskemoandei)
27 april (Keningsdei)
5 maaie (Befrijingsdei)
13 maaie (Himelfeartsdei)
14 maaie
24 maaie (Pinkstermoandei)
27 desimber
28 desimber
29 desimber
30 desimber
31 desimber

 

Meiwurkers sykje

Do kinst hjir op 'e syk nei ien fan ús meiwurkers.

 

Op 'e hichte bliuwe?