Skip to main content

Wat bringt de Fryske Akademy foar ynwenners en besikers, foar ûndersikers en kultuerleafhawwers yn 2018?

Yn ús binnentún bloeie moaie taalinisjativen, lykas in rige lêzingen oer bistetaal, in literêre kuiertocht en folksferhalen yn alle talen dy’t yn Ljouwert sprutsen wurde. In eksposysje fan kaarten yn 'e Akademytún fertelt in nijsgjirrich ferhaal oer ús provinsje. Stedsskouboarch De Harmonie is yn april it plak fan in grut ynternasjonaal Frysk Geasteswittenskiplik Kongres. Us wurkferbannen lizze in fytsrûte út om de âlde Middelsee hinne, wylst de streektalen fan Nederlân by ús sintraal steane op 8 en 9 juny.

 

In pear hichtepunten

 • Dichtwedstriid. Yn it ramt fan Ljouwert-Fryslân 2018 skriuwt de Fryske Akademy in dichtwedstriid út. De gedichten meie gean oer de Fryske Akademy, oer harren meiwurkers, wittenskippers, útstrieling, oer wat de Fryske Akademy docht, it gebou, de tún, of wat ien mar mear betinke kin. Om’t LF2018 ek om Fryslân giet, meie der ek gedichten ynstjoerd wurde dy’t dêroer geane en fansels mei ien en oar ek kombinearre wurde.
   Ynstjoere kin oant en mei woansdei 21 maart 2018
   Mear ynformaasje: Dichtwedstriid
 • US: Lân fan Taal is in nije, unike game oer Ljouwert dy’tst op dyn smartphone spylje kinst. Yn dy game komst yn oanrekking mei bysûndere lokaasjes yn Ljouwert, mar ek mei de skiednis fan de Ljouwerter binnenstêd. De game is yn it ramt fan Lân fan taal makke yn opdracht fan de Afûk yn gearwurking mei Grendel Games en de Fryske Akademy.
 • Conference on Frisian Humanities. De Fryske Akademy organisearret it earste Frysk Geasteswittenskiplik Kongres (Conference on Frisian Humanities), yn Stedsskouboarch De Harmonie yn Ljouwert, fan 23 o/m 26 april 2018, as ûnderdiel fan it projekt Lân fan taal fan Ljouwert-Fryslân 2018. It kongres is in foarum foar wittenskiplik debat oer taal en kultuer yn de Fryske lannen, no en yn it ferline en yn ynternasjonaal perspektyf, mei it doel om te redendielen oer empiryske, metodologyske en teoretyske kwestjes.
 • De Middelseerûte. Yn juny 2018 organisearje de frijwilligers fan ús wurkferbannen in fytsrûte om de âlde Middelsee hinne fan sa'n 45 kilometer. By elke stop wurdt in koarte lêzing jûn oer de ûntjouwing fan it lânskip, de ferdigening tsjin it wetter, de ûntjouwing fan de streektalen en de lânbou yn it gebiet.
   Wannear: Juny 2018
   Wêr: Jelsum-Bitgummole-Easterwierrum-Raerd-Swettepaad-Goutum
   Mear ynformaasje folget meidertiid op ús website. 
 • Streektaalkongres. Professionals dy’t harren dwaande hâlde mei streektaalbelied, akademisy dy’t taalsosjologysk of taalkundich ûndersyk dogge en taalleafhawwers kinne harren hert ophelje by de 13de streektaalkonferinsje dy’t holden wurdt op freed 8 juny by Tresoar. Oanslutend is der op sneon 9 juny in dei fol kultuer yn de streektalen fan Nederlân yn it Talepaviljoen en de Taletún.
 • De Wuttelhaven del. De literêre stêdskuier De Wuttelhaven del is fundearre op de oarlochsroman fan Gysbert Japixcpriiswinner Steven H.P. de Jong. It boek is net allinnich noch hieltyd aktueel, mar lient him troch de postmodernistyske eleminten hiel goed foar in kreative ferwurking. De kuier rint troch ien fan de moaiste stikjes Ljouwert, mar lit tagelyk in tsjustere kant sjen. It ferhaal tsjinnet as reade tried foar gedichten dy't op de rûte foardroegen wurde yn de talen Frysk, Liwwadders en Dútsk. De rûte begjint Achter de Hoven en einiget yn de Akademytún mei in spektakulêr slotstik.