Skip to main content

Wurkgroep Maritime Skiednis

 

De Wurkgroep Maritime Skiednis wol de stúdzje nei en de belangstelling foar de maritime skiednis fan Fryslân befoarderje, ûnder oaren mei in jierliks sympoasium.

Persoanen dy't sels aktyf ûndersyk dogge nei de (Fryske) maritime skiednis, kinne lid wurde fan de wurkgroep. Oan it lidmaatskip is gjin kontribúsje ferbûn, mar leden wurdt frege om stiper te wêzen fan de Fryske Akademy. Oanmeldingen as fragen om ynformaasje graach stjoere nei de skriuwer fan de wurkgroep.

 

Oprjochtingsjier

2008

 

Bestjoer en kontakt

Foarsitter/ponghâlder: Peter Tolsma 
Skriuwer: Hester Postma (e-mail)
Leden: Hanno Brand, Johan Steendam, Jelle Jan Koopmans

Ald-bestjoersleden: Rob Leemans, Jan de Vries, Rienk Wegener Sleeswijk en Siem van der Woude, 

 

Wat dogge wy allegear?

Aktiviteiten lykas de neikommende:

 • It organisearjen fan iepenbiere kongressen oer de (Fryske) maritime skiednis;
 • Befoarderjen fan - as it sels publisearjen fan ûndersyksresultaten;
 • It befoarderjen fan de ûntsluting en de berikberens fan relevante boarnen;
 • Befoarderjen fan de ûnderlinge gedachtewiksel fan de leden.

 

Aktiviteiten

Op de aginda:

 • sneon 13 april 2024, 13.30 oere: ledegearkomste mei û.m. twa lêzingen (útnûging):
  1. Jan Tabak:  IJlst, meer dan duizend jaar scheeprijk 750 jaar stadsrechten, scheepsbouw en handel
  2  Maarten Stuurman, voorzitter Stichting de Palingaak over de recente reizen van de Palingaak naar Londen en de Oostzee
  Opjefte: foar 8 april by skriuwer Hester Postma

Jierlikse sympoasia

 

 Notulen & gearkomsten

 

Sjoch ek: