Skip to main content

Eveneminten ferfalle kommende tiid

Fanwegen de maatregels oangeande it Coronafirus ferfalle alle eveneminten fan de Fryske Akademy oant en mei 6 april 2020.

Dat betsjut dat de neikommende aktiviteiten komme te ferfallen:

  • Freed 13 maart: Lânboukundich Wurkferbân, lêzing Dam Jaarsma, Fries Landbouwmuseum, Ljouwert (Goutum).
  • Sneon 14 maart: Genealogysk Wurkferbân, lêzing George Snijder, Tresoar, Ljouwert.
  • Tiisdei 17 maart: Wurkgroep Akademylêzingen: Lêzingen prof. dr. Eline van der Beek (UMCG) en prof. dr. ir. Pier Vellinga (Waadakademy), De Koperen Tuin yn Ljouwert en It Haske op 'e Jouwer.
  • Sneon 28 maart: Wurkgroep Maritieme Skiednis: Sympoasium Houtfeart en houthannel yn de 18de iuw, Fries Scheepvaart Museum, Snits.
  • Sneon 4 april: Genealogysk Wurkferbân, lêzing, Tresoar, Ljouwert.

Wy hoopje der sa oan by te dragen dat de fierdere fersprieding fan it firus beheind wurdt.

Nije datum
Der sil besocht wurde de aktiviteiten wol te hâlden op in noch neier fêst te stellen datum.