Skip to main content

Folle lok en seine yn 2019!

Foto: Hindrik Sijens

Op de grins fan 2018-2019 winskje wy al ús leden, stipers en oare relaasjes noflike hjeldagen en in goed útein fan it jier ta en folle lok en seine yn it jier dat foar ús leit.

De Fryske Akademy is ticht fan moandei 24 desimber 2018 o/m woansdei 2 jannewaris 2019. Graach oant sjen yn 2019!

Direksje en meiwurkers Fryske Akademy