Skip to main content

Hjerstnûmer Ut de Smidte

Okkerwyks is it hjerstnûmer fan ús blêd foar leden en stipers Ut de Smidte útkaam.

In kar út de nijsberjochten:

  • Wittenskipspriis: Us promovendus Evelyn Bosma hat de earste Wetenschapsprijs Campus Fryslân wûn
  • 50ste dossier: Fan ’t hjerst ferskynt it 50ste Regionale Dossier fan ús Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen
  • Dokkum: Dokkum is as earste stêd beskikber yn it HisGIS-projekt: ‘Fryslân 1750-1900: persoanen en perselen’
  • Folksbewapening: Mei in minysympoasium wurdt it boek De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560 presintearre op tongersdei 23 novimber

It blêd is hjir as pdf te lêzen.

Kopij foar it folgjende nûmer kin oant 17 novimber stjoerd wurde oan: redaksje@fryske-akademy.nl