Skip to main content
Piet Gerbrandy op de Letterkundedei, 7 oktober 2016. Foto: Hindrik Sijens

Eardere eveneminten

 

Hjirûnder in tal fan ús eveneminten dy't argivearre binne.

  • Akademy Seminars (lêzingen op it ynstitút) binne hjir te finen.

 

2019

11 april: Feangreidesympoasium (Biologysk en Lânboukundich Wurkferbân, Provinsje Fryslân, Veenweide Fryslân)

29 maart: Presintaasje Graet Hylper Wordebook

29 maart: De takomst fan de frisistyk yn Nederlân: kongresdei

3 maart: Leeuwarden Time Machine

3 febrewaris: Suvelhaadstêd Ljouwert

19 jannewaris: Tradisjonele fiskerij op ’e Sudersee en it Waad (jiersymposium Wurkgroep Maritime Skiednis)

 

2018 (LF2018)

21 novimber: diskusjejûn Boalsert ‘Griene konsuminten?!’

3 novimber: Dach fan ut Stadfrys

14 septimber: Akademydei

13 septimber: History, historiography and anthropology: the case of the Frisians

25 augustus: Middelseefytstocht

9 juny: Taalstreken: in streektaledei fol kultuer

8 juny: 13de SND streektalekonferinsje

26 maaie: 1818-2018: 200 jier seefeartûnderwiis yn Nederlân en Harns

23-26 april: 1st Conference on Frisian Humanities

 

2017

23 novimber: Folksbewapening en tsjinstplicht: sympoasium en boekpresintaasje

7 oktober: stúdzjegearkomste mingfariëteiten

30 septimber: Fryske Frijheid yn in hjoeddeisk Europeesk ramt

15 septimber: Akademydei

16 juny: Ut sendta riucht: ôfskiedssympoasium Rolf Bremmer

19 maaie: Guozzesympoasium (sympoasium Biologysk Wurkferbân en de Nederlandse Ornithologische Unie)

1 april: Lededei 2017

21 jannewaris: 1666: De Ingelske Fuery op Flylân en Skylge (jiersympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis)

 

2016

16 desimber: Sieperda-sympoasium 2016: Grave nei de woartels fan de Fryske kennisekonomy (sympoasium Fries Genootschap)

11 novimber: The Effects of Migration on the Position of Minority Languages (sympoasium Mercator Research Centre)

7 oktober: 1e Dei fan 'e Fryske Letterkunde

8-9 septimber: Iepening fan de nije Fryske Akademy (KNAW-iepeningskongres en Akademydei 2016)

18-20 maaie: 'r-atics5 (fifth international workshop on rhotics)