Skip to main content
Piet Gerbrandy op de Letterkundedei, 7 oktober 2016. Foto: Hindrik Sijens

Eardere eveneminten

 

Hjirûnder in tal fan ús eveneminten dy't argivearre binne. Aktiviteiten fan wurkgroepen en wurkferbannen binne werom te finen by de ûnderskate Wurkgroepen en stúdzjerûnten.

 

2017

21 jannewaris: 1666: De Ingelske Fuery op Flylân en Skylge (jiersympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis)

 

2016

16 desimber: Sieperda-sympoasium 2016: Grave nei de woartels fan de Fryske kennisekonomy (sympoasium Fries Genootschap)

11 novimber: The Effects of Migration on the Position of Minority Languages (sympoasium Mercator Research Centre)

7 oktober: 1e Dei fan 'e Fryske Letterkunde

8-9 septimber: Iepening fan de nije Fryske Akademy (KNAW-iepeningskongres en Akademydei 2016)

18-20 maaie: 'r-atics5 (fifth international workshop on rhotics)