Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

mai

18

It Grut Frysk Diktee 2022 is wûn troch Lútsen Bakker fan Grins. Hy hie mar in heale flater yn syn diktee.

Mear lêze

mai

17

Wy hawwe in fakatuere foar in softwareûntwikkelder foar 38 oeren wyks.

Mear lêze

mai

15

Titus Brandsma is op 15 maaie hillich ferklearre. Hy hat in soad út 'e wei set foar it Fryslân en it Frysk en stie oan de widze fan de Fryske Akademy.

Mear lêze

mai

11

Op in feestlike gearkomste op it provinsjehûs presintearren ûndersikers Gilles de Langen en Hans Mol harren nije boek oer Fryske adel.

Mear lêze

mai

09

Der hawwe dit jier 257 minsken meidien oan de kwalifikaasje foar It Grut Frysk Diktee. De 15 bêsten dêrfan meie meidwaan oan de finale.

Mear lêze

apr

21

Dr. Cesko Voeten fan de Fryske Akademy hat in prestizjeuze Rubicon-subsydzje krigen fan de Nederlânske Organisaasje foar Wittenskiplik Undersyk (NWO ). Mei Rubicon jout NWO nijpromovearre Nederlânske wittenskippers de kâns om ûndersyksûnderfining op te dwaan yn it bûtenlân. Voeten giet troch dizze subsydzje twa jier nei de University of Pennsylvania yn de Feriene Steaten, om yn gearwurking mei taalkundigen en biologen ûndersyk te dwaan nei de oarsaken fan taalferoaring.

Mear lêze

apr

14

Renze Stiemsma kin it bêste Frysk skriuwe fan alle basisskoallebern yn Fryslân. Mei 8 flaters waard er de winner fan it Lyts Frysk Diktee.

Mear lêze

maa

28

It Grut Frysk Diktee is werom mei in nije edysje. Dat is foar it earst sûnt It Grut Frysk Diktee yn 2018 op it Aldehoustertsjerkhôf wie, mei in rekôrtal dielnimmers. Op tiisdei 17 maaie wurdt It Grut Frysk Diktee wer as fan âlds hâlden yn de Steateseal fan it Provinsjehûs. Kwalifisearje foar it diktee kin fan hjoed ôf.

Mear lêze

maa

22

By de Fryske Akademy is in moaie fakatuere foar in Allround HR-adviseur.

Mear lêze

maa

21

Universitêre studinten kinne harren masterskripsje ynstjoere foar de Skripsjepriis 2020-2022 fan de Fryske Akademy. It bêste skripsjeûndersyk op it mêd fan ’e Fryske taal en kultuer wurdt beleanne mei tûzen euro. De priis wurdt ien kear yn de twa jier útrikt.

Mear lêze

maa

10

Op tongersdei 14 april dogge 40 Fryske bern mei oan de finale fan it Lyts Frysk Diktee. Yn de Steateseal fan de provinsje Fryslân wurde sy útdage om sa goed mooglik Frysk te skriuwen.

Mear lêze

maa

08

De Fryske ûnderwiisorganisaasje en útjouwerij Afûk, Learning Hub Friesland en it Mercator Europeesk Kennissintrum fan de Fryske Akademy hawwe in Europeeske subsydzje krigen foar it trijejierrich projekt 'WikiWomen'. Yn gearwurking mei middelbere skoallen en Wikipedia-organisaasjes út Baskelân (Spanje) en Ierlân sette de Fryske kennispartners harren de kommende trije jier yn om Wikipedia yn Europeeske minderheidstalegebieten te brûken as in middel om digitale geletterdheid, sosjale belutsenens en taalfeardigens te ûnderwizen. De subsydzje komt út it ErasmusPlus-programma fan de Europeeske Kommisje, bedoeld foar projekten op it mêd fan ûnderwiis, oplieding, jongereinsaken en sport.

Mear lêze

maa

07

De oankommende perioade is de baly fan de Fryske Akademy op tiisdei en tongersdei iepen. De oare dagen is de Fryske Akademy op ôfspraak iepen.

Mear lêze

maa

03

De Wike fan de Utwikseling 2022 is ien fan de leukste events op it mêd fan mobiliteit yn Noard-Nederlân! Yn dizze wike kinne meiwurkers in dei(diel) sjen yn in oare organisaasje yn Fryslân, Grinslân en in part fan Drinte. De Wike fan de Utwikseling is dit jier fan 30 maaie oant en mei 3 juny 2022. Ek de Fryske Akademy docht mei.

Mear lêze

feb

23

De nominearren fan de dr. Joast Halbertsmapriis binne bekend. In ûnôfhinklike sjuery selektearre út mear as 200 wurken fiif kânshawwers foar dizze provinsjale priis. Gosse Blom en Siebren Dyk binne nominearre foar it Graet Hylper Wordebook.

Mear lêze

feb

14

De meartalige augmented reality game ‘BabelAR’, ûntwurpen troch in kollektyf fan kennisynstituten út Fryslân, België, Baskenlân en Ierlân, hat de earste priis wûn yn de kategory Digital Product fan de prestizjeuze Belgyske designpriis Henry van de Velde Awards. It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy yn Ljouwert, wie de koördinator fan VirtuLapp, it projektkollektyf dat de game ‘BabelAR’ betocht en ûntwikkele hat. NHL Stenden Hegeskoalle wie teffens nau belutsen by it projekt as associate partner.

Mear lêze

feb

09

Op 21 febrewaris is it de Ynternasjonale Memmetaaldei, in inisjatyf fan de Feriene Naasjes. Yn it ramt dêrfan organisearje it Europeesk Buro foar Lytse Talen (EBLT) en it Mercator Europeesk Kennissintrum yn de mande mei Slieker Film de Nederlânske premjêre fan de meartalige film Der Krug an der Wiedau/Æ kro ve æ Virå/ E krouf bai e Wiidou/ De Krooch an de Wiedau/ Kroen ved Vidåen.

Mear lêze

feb

07

By de Fryske Akademy is in fakatuere foar in Lid fan de Ried fan Tafersjoch. Wy sykje in entûsjaste, konstruktive en posityf krityske kandidaat, dy’t har/him mei de kollega’s yn de Ried ynsette wol foar it tafersjoch op in boeiende en ambisjeuze organisaasje op it mêd fan de Fryske taal, kultuer en skiednis.

Mear lêze

jan

26

It Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy yn Ljouwert, hat in Europeeske subsydzje krigen foar it projekt OWL+,  ‘Ownership and Leadership: Pathways for (Endangered) Languages’ Use in School'.

Mear lêze

jan

18

It European Journal of Psychology of Education hat koartlyn in artikel publisearre fan Dr. Evelyn Bosma, taalwittenskipper fan de Fryske Akademy. Yn ‘e mande mei Prof. Dr. Elma Blom, Dr. Arthur Bakker en Linda Zenger van Schuppen MSc ûndersocht Bosma hoe’t twataligens yn it brein wurket en wat we dêrmei moatte yn it ûnderwiis. Dizze review lit sjen hoe't de wurdskatûntwikkeling fan twatalige bern stipe wurde kin troch translanguaging, it doelbewust trochinoar brûken fan ferskate talen yn it ûnderwiis.

Mear lêze

jan

05

Ein 2021 hat de Fryske Akademy de earste ferzje oplevere fan in grammatika fan it Frysk fan Sealterlân: Grammatik des Saterfriesischen. Saterfrysk is it iennichste Frysk dat noch oer is fan it East-Frysk, dat eartiids praat waard tusken de Lauwers en de Wezer.

Mear lêze

dec

14

De Fryske Akademy syket memmetaalsprekkers fan it Frysk dy’t meidwaan wolle oan in koart ynterview yn it Frysk en it Nederlânsk. Dêrby wurdt spraak sammele foar in ûndersyk nei de werkenning fan aksinten.

Mear lêze

dec

14

Wurdsto HisGIS citizen scientist? En helpst mei it noch restearjende part fan it âldste kadaster fan Nederlân foar HisGIS te digitalisearjen? Wy sykje entûsjaste frijwilligers foar dit wittenskiplik projekt fan nasjonaal belang.

Mear lêze

dec

07

Ein novimber is it Genealogysk Jierboek 2021 presintearre. Yn dit jierboek bydragen fan Ida Verhaar - Parenteel van Gerrit Robberts Radijs, Jan de Vries - Blom fan Hylpen, Jan Borleffs - Het nageslacht van Hillebrand Croes uit Leeuwarden en Jan T. Anema – Hibma. De Fryske Rie foar Heraldyk slút dit jierboek wer ôf en docht dit mei – Wapenregistraasje.

Mear lêze

dec

03

De gedichten fan de priiswinners fan de sinteklaasgedichtewedstriid steane online. Lokwinske Brecht Bolink fan de St. Gregoriusskoalle yn Blauhús, Erwin van den Bosch út Harkema en Titia Lindeboom út Minnertsgea.

Mear lêze