Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

nov

02

Yn it berneprogramma Het Klokhuis giet it op 17 novimber oer twataligens. Oanlieding is de Klokhuis Wetenschapsprijs dy't foarich jier wûn is troch Evelyn Bosma (Fryske Akademy) en Naomi Nota.

Mear lêze

okt

19

Oant koartlyn wiene der gjin logopedyske ynstruminten foarhannen om de klankferwerving by jonge Frysktalige bern te ûndersykjen. Dêrom is der no in Fryske ferzje fan de Speakaboo-app ûntwikkele.

Mear lêze

okt

19

Sneon 16 oktober wie de presintaasje fan de blomlêzing ‘Do draachst de leafde oan’. Literatuer fan Fryslân troch in rôze bril / Jij draagt de liefde aan, Literatuur van Friesland door een roze bril.

Mear lêze

okt

11

Wolle jo de Akademydei nochris sjen? De fideo is no online.

Mear lêze

okt

08

Gearfetting fan it rapport Taalvariatie in Zuid-Lauwersland.

Mear lêze

okt

01

Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen,1250-1580.

Mear lêze

sep

29

Akademylêzingen 2021-2022 geane troch. Opjefte kin oant 25 oktober 2021.

 

Mear lêze

sep

20

Freed 10 septimber is op de Akademydei de blomlêzing út it wurk fan Jouwert Jouwertsma presintearre: Lang haw 'k net nei skoalle west.

Mear lêze

sep

17

Wat soe it moai wêze dat dyn telefoan Frysk ferstiet en prate kin! Takomstmuzyk? Der wurdt al oan wurke en wy hawwe dyn stipe derby nedich!

Mear lêze

jul

01

1 july 2021 - De 11de Dei fan de Fryske Taalkunde is op freed 19 novimber 2021. Wy roppe elk op om him of har oan te melden foar in lêzing.

Mear lêze

jun

24

Mei de publikaasje 'Frisians of the Early Middle Ages' wurde de 'Friezen' tusken de oare iermidsiuwske groepen en kultueren fan Noardwest-Europa pleatst en op it ynternasjonale wittenskiplike poadium set.

Mear lêze

mai

18

De Keetje Hodshon Prijs 2021 is takend oan dr. Evelyn Bosma foar har proefskrift.

Mear lêze

maa

25

De kaarten út 1832 fan de Noard-Hollânske kust, mei ynformaasje oer perseeleigeners en de hichte fan de betelle belesting, steane no op HisGIS.

Mear lêze

maa

24

24 maart 2021 - De game BabelAR is beskikber! Mei BabelAR sjogge learlingen de wearde fan harren (thús)talen en aktivearje se harren taalkennis.

Mear lêze

jan

22

22 jannewaris 2021 - De Fryske Akademy en it Fries Sociaal Planbureau sille ûndersyk dwaan nei de 'Brede Wolfeart' yn it Feangreidegebiet.

Mear lêze

dec

17

De twajierlikse skripsjepriis fan de Fryske Akademy is wûn troch histoarikus Sian Wierda fan De Jouwer.

Mear lêze

dec

03

3 desimber 2020 - De Ried fan Tafersjoch beneamt dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm ta nije direkteur-bestjoerder.

Mear lêze

sep

22

22 septimber 2020 - De 63ste rige Akademylêzingen - seizoen 2020-2021- skoot troch nei 2021-2022.

Mear lêze

mai

15

15 maaie 2020 - De tredde Agri&Foodscan Fryslân is ferskynd, kennis en ynnovaasje yn de transysje nei duorsumheid steane dêryn sintraal.

Mear lêze

apr

02

2 april 2020 - De Fryske Akademy hat in wurdlist opsteld mei frekwinte wurden dy't te meitsjen hawwe mei de koroanaútbraak.

Mear lêze

maa

16

16 maart 2020 - Yn ferbân mei de Corona-maatregels is de Fryske Akademy foarearst ticht.

Mear lêze

maa

13

13 maart 2020 - Fanwegen de maatregels oangeande it Coronafirus ferfalle alle eveneminten fan de Fryske Akademy oant en mei 6 april

Mear lêze

maa

06

6 maart 2020 - Sûnt heal febrewaris hawwe al 200 minsken it kwalifikaasjediktee makke, dat kin noch oant 16 maart

Mear lêze

feb

25

25 febrewaris 2020 – De tredde Letterkundedei is op 6 novimber 2020, diskear y.g.m. Tresoar. It tema is Befrijing yn 'e Fryske Literatuer.

Mear lêze

feb

03

3 febrewaris 2020 - Der is dit jier wer in Grut Frysk Diktee, op 21 april. It diktee wurdt diskear skreaun troch de Dichter fan Fryslân Nyk de Vries.

Mear lêze