Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

dec

05

5 desimber 2016 - Wa’t troch iernjoggentjinde-iuwsk Leien strune wol, kin de 'sleutelstad' no fine op HisGIS.

Mear lêze

nov

24

24 novimber 2016 - It weromkennen fan wurden troch twatalige bern hinget ôf fan ynhoefier’t de twa talen inoar oerlaapje.

Mear lêze

nov

18

18 novimber 2016 – It Biltsk is net in dialekt, mar in mingtaal, skriuwe trije auteurs yn International Journal of the Sociology of Language.

Mear lêze

nov

07

7 novimber 2016 - De Akademy sil yn 'e mande mei it kennissintrum KEI NOF ûndersyk dwaan nei de metaalsektor yn Noardeast-Fryslân.

Mear lêze

nov

02

2 novimber 2016 – De Akademy moat him ûntjaan ta it bêste saakkundichheidssintrum meartaligens fan Europa, fynt ús Maatskiplike Advysried.

Mear lêze

okt

07

7 oktober 2016 – Op 'e earste Dei fan 'e Fryske Letterkunde is de Skripsjepriis 2014-2016 útrikt oan Nienke Jet de Vries.

Mear lêze

okt

04

4 oktober 2016 – Us byld fan Frysk sulver is in 19de-iuwske konstruksje, stelt Peter Schoen, dy't tongersdei oansteande yn Leien promovearret.

Mear lêze

sep

29

29 septimber 2016 - De website Taalweb.frl is hjoed fernijd mei nije staveringshifkers en in digitaal Frysk Hânwurdboek.

Mear lêze

sep

23

23 septimber 2016 – By de restauraasje fan 'e tsjerke fan Terkaple is in net-alledeiske fynst dien, meldet ús grêfskriftekommisje.

Mear lêze

sep

09

9 septimber 2016 - Saskia Bak, Jannewietske de Vries, Cees Buisman en Johannes Boonstra binne hjoed ta Akademylid beneamd.

Mear lêze

sep

07

9 septimber 2016 – Prinses Laurentien hat fan 'e middei de fernijde gebouwen fan 'e Fryske Akademy offisjeel iepene.

Mear lêze

sep

02

2 septimber 2016 – Hjoed hawwe de gruttere Fryske taalynstânsjes it Taalkonvenant ûndertekene yn it ramt fan it KH2018-programma Lân fan Taal.

Mear lêze

aug

24

24 augustus 2016 – It earste ûndersyk út in rige fan fjouwer stúdzjes nei ekonomysk belied yn 'e regio Noardeast-Fryslân is publisearre.

Mear lêze

aug

24

24 augustus 2016 - Renommearre (keunst)histoarisy rekonstruearje de bouskiednis fan de Fryske Akademy yn in rynsk yllustrearre boek.

Mear lêze

aug

12

12 augustus 2016 – Har Keninklike Heechheid Prinses Laurentien iepenet freed 9 septimber ús fernijde en restaurearre gebouwekompleks.

Mear lêze

aug

08

8 augustus 2016 - In nije en folle wiidweidiger ferzje fan it Woa'deboek fan ut Amelands ferskynt yn novimber 2016. Tekenje no yn!

Mear lêze

jul

18

18 july 2016 - De Fryske Akademy hat hjoed syn nije website lansearre. It wie sa njonkenlytsen ek tiid foar in nij jaske.

Mear lêze

jul

15

15 july 2016 - Postdoktoraal ûndersiker Marjoleine Sloos kriget in Veni-beurs foar har ûndersyk nei taalregels en twataligens ûnder Friezen.

Mear lêze

jun

18

18 juny 2016 - Sosjolinguïst Van de Velde freget mear omtinken yn taalbelied foar it sprutsen Frysk. Hjoed ljochtet er himsels neier ta yn 'e LC.

Mear lêze

mai

20

20 maaie 2016 - Yn 'e mande mei hegeskoalle Van Hall Larenstein sil de Fryske Akademy ûndersyk dwaan nei de eardere suvelskoalle yn Boalsert.

Mear lêze

mai

17

17 maaie 2016 - Trije dagen lang wurdt de Fryske Akademy alhiel dominearre troch de r-lûden. Undersikers út de hiele wrâld strike del foar 'r-atics 5.

Mear lêze

mai

11

11 maaie 2016 - Fedde Dijkstra fan Wurdum hat it Grut Frysk Diktee 2016 wûn. Mei 10 flaters kaam Dijkstra as bêste dielnimmer út de bus.

Mear lêze

maa

29

29 maart 2016 - It Grut Frysk Diktee giet wer los. Wa’t meidwaan wol kin yn oanmerking komme troch it meitsjen fan it kwalifikaasjediktee.

Mear lêze

maa

16

16 maart 2016 - Histoarysk ûndersyk wjerskanten fan 'e grins: dat is it stribjen fan it Dútsk-Nederlânsk skiednisnetwurk dêr't hjoed mei úteinset is.

Mear lêze

maa

14

14 maart 2016 - De earste Dei fan 'e Fryske Letterkunde is op 7 oktober 2016, 350 jier nei't it testamint fan Gysbert Japix foarlêzen waard.

Mear lêze