Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

jun

22

22 juny 2015 - De Fryske Akademy giet op it mêd fan taalûndersyk en minderheidstalen in lange gearwurking oan mei de Sineeske Universiteit fan Nanjing.

Mear lêze

maa

27

27 maart 2015 - Provinsjaal archeolooch Gilles de Langen wurdt mei yngong fan 1 april o.s. oansteld as senior ûndersiker midsiuwske archeology.

Mear lêze

feb

09

9 febrewaris 2015 - De Fryske Akademy set yn 'e wike fan 9 febrewaris útein mei in grut taalsosjologysk ûndersyk.

Mear lêze

jan

22

22 jannewaris 2015 - Taalweb Frysk giet op 2 febrewaris online.

Mear lêze

maa

14

14 april 2014 - Frysk wurdt troch jongerein yn 'e Fryske Wâlden mear brûkt op sosjale media as troch jongerein yn oare parten fan Fryslân.

Mear lêze