Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

feb

19

19 febrewaris 2016 - De Fryske Akademy docht it poerbêst op it mêd fan maatskiplike relevânsje. Dat skriuwt de fisitaasjekommisje yn syn rapport.

Mear lêze

feb

18

18 febrewaris 2016 - Troch it mânsk krewearjen fan frijwilligers en de stipe fan 'e Provinsje Fryslân is it Frysk as oersettaal opnommen yn Google Translate.

Mear lêze

jan

07

7 jannewaris 2016 - De Fryske Akademy siket om âld-wurknimmers dy’t yn ’e jierren 1955-1980 yn ’e Fryske suvelyndustry oan ’t wurk west hawwe.

Mear lêze

dec

03

3 desimber 2015 - Lysbeth Jongbloed fan de Fryske Akademy presintearret hjoed har ûndersyk nei de taalkar fan Friezen op sosjale media oan deputearre Sietske Poepjes.

Mear lêze

sep

11

11 septimber 2015 - De Fryske Akademy ferfangt syn âlde fakgroepstruktuer troch in projektorganisaasje. Dat makket direkteur-bestjoerder Hanno Brand hjoed bekend op Akademydei.

Mear lêze

jul

01

1 july 2015 - Histoarikus dr. Wiebe Bergsma fan 'e Fryske Akademy is op snein 28 juny 2015 hommels ferstoarn.

Mear lêze

jun

22

22 juny 2015 - De Fryske Akademy giet op it mêd fan taalûndersyk en minderheidstalen in lange gearwurking oan mei de Sineeske Universiteit fan Nanjing.

Mear lêze

maa

27

27 maart 2015 - Provinsjaal archeolooch Gilles de Langen wurdt mei yngong fan 1 april o.s. oansteld as senior ûndersiker midsiuwske archeology.

Mear lêze

feb

09

9 febrewaris 2015 - De Fryske Akademy set yn 'e wike fan 9 febrewaris útein mei in grut taalsosjologysk ûndersyk.

Mear lêze

jan

22

22 jannewaris 2015 - Taalweb Frysk giet op 2 febrewaris online.

Mear lêze

maa

14

14 april 2014 - Frysk wurdt troch jongerein yn 'e Fryske Wâlden mear brûkt op sosjale media as troch jongerein yn oare parten fan Fryslân.

Mear lêze