Skip to main content

Nijsberjocht sykje

Nijsargyf

aug

08

8 augustus 2016 - In nije en folle wiidweidiger ferzje fan it Woa'deboek fan ut Amelands ferskynt yn novimber 2016. Tekenje no yn!

Mear lêze

jul

18

18 july 2016 - De Fryske Akademy hat hjoed syn nije website lansearre. It wie sa njonkenlytsen ek tiid foar in nij jaske.

Mear lêze

jul

15

15 july 2016 - Postdoktoraal ûndersiker Marjoleine Sloos kriget in Veni-beurs foar har ûndersyk nei taalregels en twataligens ûnder Friezen.

Mear lêze

jun

18

18 juny 2016 - Sosjolinguïst Van de Velde freget mear omtinken yn taalbelied foar it sprutsen Frysk. Hjoed ljochtet er himsels neier ta yn 'e LC.

Mear lêze

mai

20

20 maaie 2016 - Yn 'e mande mei hegeskoalle Van Hall Larenstein sil de Fryske Akademy ûndersyk dwaan nei de eardere suvelskoalle yn Boalsert.

Mear lêze

mai

17

17 maaie 2016 - Trije dagen lang wurdt de Fryske Akademy alhiel dominearre troch de r-lûden. Undersikers út de hiele wrâld strike del foar 'r-atics 5.

Mear lêze

mai

11

11 maaie 2016 - Fedde Dijkstra fan Wurdum hat it Grut Frysk Diktee 2016 wûn. Mei 10 flaters kaam Dijkstra as bêste dielnimmer út de bus.

Mear lêze

maa

29

29 maart 2016 - It Grut Frysk Diktee giet wer los. Wa’t meidwaan wol kin yn oanmerking komme troch it meitsjen fan it kwalifikaasjediktee.

Mear lêze

maa

16

16 maart 2016 - Histoarysk ûndersyk wjerskanten fan 'e grins: dat is it stribjen fan it Dútsk-Nederlânsk skiednisnetwurk dêr't hjoed mei úteinset is.

Mear lêze

maa

14

14 maart 2016 - De earste Dei fan 'e Fryske Letterkunde is op 7 oktober 2016, 350 jier nei't it testamint fan Gysbert Japix foarlêzen waard.

Mear lêze

feb

19

19 febrewaris 2016 - De Fryske Akademy docht it poerbêst op it mêd fan maatskiplike relevânsje. Dat skriuwt de fisitaasjekommisje yn syn rapport.

Mear lêze

feb

18

18 febrewaris 2016 - Troch it mânsk krewearjen fan frijwilligers en de stipe fan 'e Provinsje Fryslân is it Frysk as oersettaal opnommen yn Google Translate.

Mear lêze

jan

07

7 jannewaris 2016 - De Fryske Akademy siket om âld-wurknimmers dy’t yn ’e jierren 1955-1980 yn ’e Fryske suvelyndustry oan ’t wurk west hawwe.

Mear lêze

dec

03

3 desimber 2015 - Lysbeth Jongbloed fan de Fryske Akademy presintearret hjoed har ûndersyk nei de taalkar fan Friezen op sosjale media oan deputearre Sietske Poepjes.

Mear lêze

sep

11

11 septimber 2015 - De Fryske Akademy ferfangt syn âlde fakgroepstruktuer troch in projektorganisaasje. Dat makket direkteur-bestjoerder Hanno Brand hjoed bekend op Akademydei.

Mear lêze

jul

01

1 july 2015 - Histoarikus dr. Wiebe Bergsma fan 'e Fryske Akademy is op snein 28 juny 2015 hommels ferstoarn.

Mear lêze

jun

22

22 juny 2015 - De Fryske Akademy giet op it mêd fan taalûndersyk en minderheidstalen in lange gearwurking oan mei de Sineeske Universiteit fan Nanjing.

Mear lêze

maa

27

27 maart 2015 - Provinsjaal archeolooch Gilles de Langen wurdt mei yngong fan 1 april o.s. oansteld as senior ûndersiker midsiuwske archeology.

Mear lêze

feb

09

9 febrewaris 2015 - De Fryske Akademy set yn 'e wike fan 9 febrewaris útein mei in grut taalsosjologysk ûndersyk.

Mear lêze

jan

22

22 jannewaris 2015 - Taalweb Frysk giet op 2 febrewaris online.

Mear lêze

maa

14

14 april 2014 - Frysk wurdt troch jongerein yn 'e Fryske Wâlden mear brûkt op sosjale media as troch jongerein yn oare parten fan Fryslân.

Mear lêze