Skip to main content

Goede hjeldagen

Op de grins fan 2020 en 2021 winskje wy al ús leden, stipers en oare relaasjes in goed útein fan it jier ta en folle lok en seine yn it jier dat foar ús leit.

Wy hoopje dat jimme en de minsken dy't jim nei steane, sûn bliuwe en dat it mooglik is om jimme yn 2021 werris te moetsjen, al of net by in (online) gearkomste.

Direksje en meiwurkers Fryske Akademy