Skip to main content

Oprop foar lêzings multydissiplinêre workshop op Skylge

Foto: Folkshegeskoalle Skylgeralân.

Fan 26-28 maart 2024 wurdt op Skylge in multydissiplinêre workshop holden mei as tema: 'Coastal wilderness and cultural landscape? Repositioning the coastal and tidal area as a cross-disciplinary research topic'.

De workshop wurdt organisearre troch dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm yn 'e mande mei prof. dr. Theunis Piersma (BirdEyes/NIOZ) en wurdt mooglik makke troch it KNAW Early Career Partnership dat dit jier takend is oan dr. IJssennagger-van der Pluijm.

Utstellen foar lêzingen
Dy't in útstel foar in lêzing yntsjinje wolle, kinne dat oant 1 oktober oankommend dwaan.

Mear ynformaasje: