Skip to main content

Seis Mercatorprojekten as foarbyld opnommen yn EU-rapport

De Europeeske Uny wol yn ferskaat feriene wêze. It ferdigenjen, befoarderjen en wurdearjen fan taalferskaat spilet in fûnemintele rol yn dat stribjen. It resint publisearre oersjochsrapport 'Linguistic diversity in the European Union: Examples of projects supporting regional and minority languages' toant in tal projekten dy't finansiere wurde yn it ramt fan Erasmus+ en Creative Europe. Dizze list mei likernôch 60 projekten is seker net útputtend: allinnich al Creative Europe stipet gemiddeld mear as 400 oersettingen yn it jier, fan en nei mear as 40 regionale en minderheidstalen. It Mercator Kennissintrum foar Meertaligens en Taallearen, ûnderdiel fan de Fryske Akademy, is dan ek bysûnder grutsk dat mar leafst 6 projekten dêr't Mercator by behelle is as koördinator of projektpartner, as foarbyld neamd wurde yn it rapport. 

Dy projekten binne:

- Virtual Language App (VirtuLApp)
Partners: ATiT Audiovisual Technologies, Informatics and Telecommunications (BE), Luca School of Arts (BE), Trinity College Dublin (IE), Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (ES).

- Ownership and Leadership: Pathways for (Endagered) Languages'Use in School (OWL+)
Partners: Interdisciplinary Centre for Social and Language Documentation (PT), Nord University (NO), Rēzekne Academy of Technologies (LV), Tallinn University (EE).

- WikiWomen
Partners: Afûk (NL), Learning Hub Friesland (NL), Wikimedia Ireland (IE), Coláiste Oiriall (IE), Euskal Wikilarien Kultura (ES), Antigua-Luberri institute/ Gobierno Vasco (ES).

- European Network for Junior Researchers in the Field of Plurilingualism and Education (ENROPE)
Partners:  Goethe-Universität Frankfurt (DE), Humboldt-Universität zu Berlin, (DE), İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (TR), Tallinna Ülikool (EE), University of Exeter (UK), Universitat Ramon Llull Barcelona (ES),  Universität Siegen (DE), Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (FR).

- COMBI (Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments)
Partners: Elhuyar-Zubize (ES), Banaiz Bagara elkartea (ES), Axxell Utbildning AB (FI), Swansea University (UK), Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (IT).

- Lingotell
Partners: Pro Progressione (HU), Sijti Jarnge (NO)

It doel fan it rapport is om in tal foarbylden fan kreative en ynnovative projekten te jaan, de belangstelling foar it ûnderwerp Meartaligens te wekken en ferskate wizen te presintearjen om it oan te pakken. It oersjoch is dan ek bedoeld om learkrêften, maatskiplike organisaasjes, kulturele en kreative aktiviteiten, projektoanfregers en beliedsmakkers yn hiel Europa te ynspirearjen om harren profesjonele praktyk te ûntwikkeljen.

Neist de seis projekten dêr't Mercator by behelle is, wurdt ek noch it LISTEN-projekt neamd fan ús Fryske partner Afûk.

 

Download

It rapport is fergees del te laden: 

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Linguistic diversity in the European Union – Examples of projects supporting regional and minority languages – Compilation of projects co-funded by the Erasmus+ Programme and Creative Europe, Publications Office of the European Union, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2766/409467