Skip to main content

Taalaksinten op de kaart

Foto (ûnderlizzend): Pexels, Saliha

Witsto de ferskate aksinten fan it Frysk te plak te bringen? Doch dan mei oan in spultsje oer ferskillende soarten Frysk yn Fryslân!

Wiis op 'e kaart oan wêr't se it Frysk prate datsto hearst. Sa helpsto de wittenskip, want de útkomsten wurde (anonym) brûkt foar taalkundich ûndersyk.

Elkenien dy't (in bytsje) Frysk ferstean kin, kin meidwaan! Diel dit mei oaren, dan kinne dy ek meidwaan. 

Meidwaan: