Skip to main content

Nijsberjochten

dec

15

15 desimber 2017 – Direkteur-bestjoerder Hanno Brand fan de Fryske Akademy hâldt takom jier op yn dizze funksje.

Mear lêze

dec

08

8 desimber 2017 - Hjoed wurdt in boek fan Ronald Plantinga en Marijn Molema oer de Boalserter Suvelskoalle presintearre foar alumny yn Ljouwert.

Mear lêze

dec

08

8 desimber 2017 - Hjoed ferskynt in essay fan de Fryske Akademy oer it 25-jierrich bestean fan it advysorgaan SER Noard-Nederlân.

Mear lêze

dec

05

5 desimber 2017 - De provinsje Fryslân jout in subsydzje fan € 200.000 foar in gearwurkingsferbân fan de VU en de Fryske Akademy.

Mear lêze

dec

04

4 desimber 2017 - Tegearre mei Siebren van der Zwaag en Reimer Strikwerda dûkt de Akademy yn de skiednis fan de Fryske feehannel.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf