Skip to main content

Nijsberjochten

jan

20

20 jannewaris 2020 - Ofrûne freed is in nij stik HisGIS lansearre troch kultuerdeputearre Willy de Zoete fan Súd-Hollân: Zuid-Holland Kustzone.

Mear lêze

dec

18

18 desimber 2019 - Provinsjale Steaten hawwe hjoed mei it pakket maatregels foar de Fryske Akademy ynstimd. De provinsje lûkt 1 miljoen ekstra út.

Mear lêze

dec

16

16 desimber 2019 - Krekt ferskynd is it 99ste nûmer fan it jierboek De Vrije Fries, dat yn trije essays weromsjocht op it Kulturele Haadstêdjier.

Mear lêze

nov

28

28 novimber 2019 – KNAW Humanities Cluster en de Fryske Akademy sille oparbeidzje yn HisGIS. It giet om in gearwurking fan trije jier.

Mear lêze

nov

07

7 novimber 2019 – Ynterim-direkteur Smink is wiis mei it beslút fan de provinsje om de Akademy mei in miljoen euro ekstra te stypjen.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf