Skip to main content

Nijsberjochten

jul

10

Fryske Akademy en oare Fryske organisaasjes jouwe in wykein lang op in tagonklike wize ynsjoch yn 'e wrâld fan wittenskip en technology.

Mear lêze

jul

08

De 65ste rige Akademylêzingen set yn novimber útein. De rige bestiet út trije lêzingedagen, yn Ljouwert en op ‘e Jouwer.

Mear lêze

jul

03

Op it Celtic Knot Wikimedia Language Conference yn Ierlân wurde resultaten presintearre fan it WikiWomen projekt, dêr't Mercator partner yn is.

Mear lêze

jul

01

Promovendus André Looijenga sil op 8 july in lêzing fersoargje oer Gysbert Japix’s Friesche Rymlerye op in kongres op de University of Sheffield (UK).

Mear lêze

jun

28

De Ryksuniversiteit Grins biedt in promoasjeplak oan binnen 'Melodies of the North'. Prof. dr. Hans Van de Velde (Fryske Akademy) is kopromotor.

Mear lêze