Skip to main content

Nijsberjochten

feb

02

2 febrewaris 2017 - Op 4 april wurdt it fyftjinde Grut Frysk Diktee holden. Minsken kinne har yn maart kwalifisearje mei in proefdiktee.

Mear lêze

feb

01

1 febrewaris 2017 - Nei in skoft fan siik-wêzen is yn 'e âldens fan 63 jier ús meiwurkster Gelbrich Haringsma-Bandsma ferstoarn.

Mear lêze

jan

25

25 jannewaris 2017 – Hjoed ferdigenet Rombert J. Stapel syn proefskrift oer de 15-iuwske Uterter kronyk fan ’e Dútske Oarder.

Mear lêze

jan

24

24 jannewaris 2017 - De stêd Leer yn it Dútske Ostfriesland is tafoege oan it histoarysk-geografysk ynformaasjesysteem HisGIS.

Mear lêze

jan

18

18 jannewaris 2017 – Hanno Brand is beneamd ta bysûnder heechlearaar Fryske hannelsnetwurken yn it pre-yndustrieel Europa oan de RUG.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf