Skip to main content

Nijsberjochten

dec

04

Mercator/ Fryske Akademy wurdt koördinator fan Read with MEE, in gearwurkingsprojekt mei kennisynstituten út Ierlân, Spanje, België en Fryslân.

Mear lêze

nov

20

Dr. Han Nijdam fan de Fryske Akademy en dr. Johan Nicolai fan de Ryksuniversiteit Grins, begeliede in ûndersyk nei Wapens en wapenrissing yn Frisia.

Mear lêze

nov

13

De Ostfriesische Landschaft en it Niedersächsische Landesarchiv, organisearje yn 'e mande mei de Fryske Akademy de Dei fan de Eastfryske skiednis.

Mear lêze

nov

10

Klassikus André Looijenga en histoarikus Dirk Jan Muntendam binne ynstallearre as nije herauten by de Fryske Rie foar Heraldyk.

Mear lêze

nov

03

​​​​​​​De tiid fan dichtsjen en rymjen komt wer oan as Sinteklaas ynkoarten foet oan wâl set. By it dichtsjen en rymjen is aanst stipe mooglik.

Mear lêze