Skip to main content

Nijsberjochten

dec

08

Histoarysk taalkundige dr. Alex Kerkhof levere in bydrage oan de útstalling ‘Het jaar 1000’ yn it RijksMuseum voor Oudheden te Leien.

Mear lêze

dec

04

Mercator/ Fryske Akademy wurdt koördinator fan Read with MEE, in gearwurkingsprojekt mei kennisynstituten út Ierlân, Spanje, België en Fryslân.

Mear lêze

nov

20

Dr. Han Nijdam fan de Fryske Akademy en dr. Johan Nicolai fan de Ryksuniversiteit Grins, begeliede in ûndersyk nei Wapens en wapenrissing yn Frisia.

Mear lêze

nov

13

De Ostfriesische Landschaft en it Niedersächsische Landesarchiv, organisearje yn 'e mande mei de Fryske Akademy de Dei fan de Eastfryske skiednis.

Mear lêze

nov

10

Klassikus André Looijenga en histoarikus Dirk Jan Muntendam binne ynstallearre as nije herauten by de Fryske Rie foar Heraldyk.

Mear lêze