Skip to main content

Nijsberjochten

jan

05

Ein 2021 hat de Fryske Akademy de earste ferzje oplevere fan in grammatika fan it Frysk fan Sealterlân: Grammatik des Saterfriesischen. Saterfrysk is it iennichste Frysk dat noch oer is fan it East-Frysk, dat eartiids praat waard tusken de Lauwers en de Wezer.

Mear lêze

dec

14

Wurdsto HisGIS citizen scientist? En helpst mei it noch restearjende part fan it âldste kadaster fan Nederlân foar HisGIS te digitalisearjen? Wy sykje entûsjaste frijwilligers foar dit wittenskiplik projekt fan nasjonaal belang.

Mear lêze

dec

07

Ein novimber is it Genealogysk Jierboek 2021 presintearre. Yn dit jierboek bydragen fan Ida Verhaar - Parenteel van Gerrit Robberts Radijs, Jan de Vries - Blom fan Hylpen, Jan Borleffs - Het nageslacht van Hillebrand Croes uit Leeuwarden en Jan T. Anema – Hibma. De Fryske Rie foar Heraldyk slút dit jierboek wer ôf en docht dit mei – Wapenregistraasje.

Mear lêze

nov

18

Broadening Perspectives in the History of Dictionaries and Word Studies. It boek befettet fyftjin bydragen dêr 't de taalkundige en literêre grûnslaggen fan leksikografy en leksikology yn ûndersocht wurde. It boek is gearstald en redigearre troch Hans Van de Velde (Fryske Akademy) en Frederic T. Dolezal en publisearre troch Cambridge Scholars Publishers.

 

Mear lêze

nov

13

De Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân organisearje in gedichtewedstriid foar jong en âld mei prizen yn ferskate leeftiidskategoryen. Oanlieding is de lansearring fan it nije online taalportaal Frysker.nl

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf