Skip to main content

Nijsberjochten

apr

06

6 april 2017 - De 9de Dei fan de Fryske taalkunde is op freed 27 oktober 2017. Wa't in lêzing hâlde wol, kin har of him foar 1 augustus oanmelde.

Mear lêze

apr

05

5 april 2017 – Lieske Salverda fan Gytsjerk hat it Grut Frysk Diktee 2017 wûn. Se kaam mei 7,5 flaters as bêste út de bus.

Mear lêze

maa

23

23 maart 2017 - Yn 2016 klattere de Noardeast-Fryske ekonomy wer wat by de wâl op. It paad is no frij foar ynnovaasje.

Mear lêze

maa

08

8 maart 2017 - Kwalifisearje foar it Grut Frysk Diktee kin dit jier foar it earst online. Nammentlik fan 8 oant 19 maart fia www.fryskdiktee.nl.

Mear lêze

maa

07

7 maart 2017 - It Mercator Research Centre skreau in rapport oer minderheidstalen en ûnderwiis foar it Europeesk Parlemint.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf