Skip to main content

Nijsberjochten

nov

28

28 novimber 2019 – KNAW Humanities Cluster en de Fryske Akademy sille oparbeidzje yn HisGIS. It giet om in gearwurking fan trije jier.

Mear lêze

nov

07

7 novimber 2019 – Ynterim-direkteur Smink is wiis mei it beslút fan de provinsje om de Akademy mei in miljoen euro ekstra te stypjen.

Mear lêze

nov

04

4 novimber 2019 - De Speakaboo-app foar logopedisten krijt in Fryske adaptaasje. Hjirmei wurdt ûndersyk dien nei klankferwerving by bern.

Mear lêze

okt

21

21 oktober 2019 - It earste Beakennûmer fan 2019 bringt in rige artikels oer de betsjutting fan 'e 'Fryske frijheid' troch de iuwen hinne.

Mear lêze

okt

07

7 oktober 2019 - Sakrekt ferskynd yn ús literêre rige Minsken en Boeken is in blomlêzing út Waling Dykstra syn gedichten.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf