Skip to main content

Nijsberjochten

nov

09

Yn it ramt fan Holland Dag, oer it graafskip Hollân tusken 900 en 1300, is de bondel 'Nieuwe vergezichten op een oud verhaal' ferskynd.

Mear lêze

nov

09

Lêzing #1: Ir. Petra Berkhout oer 'Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector: Benadering vanuit de wetenschap'.

Mear lêze