Skip to main content

Nijsberjochten

sep

15

Undersikers Evelyn Bosma (Fryske Akademy) en Remco Knooihuizen (RuG) hawwe begryp foar FvD'er Erwin Jousma: Frysk lêzen kostet yndied mear tiid.

Mear lêze

sep

12

Janneke Spoelstra, leksikograaf by de Fryske Akademy, docht ûndersyk nei de partisipaasje fan froulju yn de Fryske poëzy.

Mear lêze

sep

09

Fryske Akademy-ûndersiker Liuwe Westra hat 2,5 jier wurke oan dit mânske boek. De Kommissaris fan ’e Kening krijt it earste eksimplaar.

Mear lêze

sep

09

Fryske Akademy-ûndersiker Anne Merkuur wie ien fan de sprekkers op de 20e International Morphology Meeting yn Budapest.

Mear lêze

sep

06

Yn gearwurking mei de Fryske Akademy en Tresoar hat it Frysk Film & Audio Argyf (FFAA) in rige fan 75 âlde 78-toerenplaten mei Fryske dialektopnamen út 1927 digitalisearje litten.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf