Skip to main content

Nijsberjochten

mai

24

Mei sân flaters yn syn Grut Frysk Diktee wûn Lútsen Bakker fan Grins it Gouden Dakje, lykas foarich jier.

Mear lêze

mai

23

Foar it Online Nederlânsk-Frysk Wurdboek sykje wy in redaksje-assisint foar 19 oeren wyks.

Mear lêze

mai

22

Op tiisdei kinne jo sjen nei 'It Grut Frysk Diktee-De Opwaarmer' en op woansdei is de útstjoering fan It Grut Frysk Diktee! Dogge jo wer mei?

Mear lêze

mai

15

Op sneon 24 juny organisearret de Fryske Akademy in kongres oer it Sealterfrysk, de 'Tag der Saterfriesen/ Dai fon do Seelter'.

Mear lêze

mai

14

Mei it DIACLEU-projekt wurket Hans Van de Velde (Fryske Akademy) oan in oersjoch fan dialektklassifikaasjes fan de yn Europa sprutsen endogene talen.

Mear lêze