Skip to main content

Nijsberjochten

dec

16

Pieter Duijff (Fryske Akademy) skreau in boek oer de nammen fan Fryske delsettingen. De Kommissaris fan de Kening krige it earste eksimplaar.

Mear lêze

dec

14

De minne parten fan de beam binne fuorthelle en sa is it de hope dat de monumintale beam noch in jier as wat stean bliuwe kin.

Mear lêze

dec

07

Mercator (Fryske Akademy) en de universiteiten fan Graz, Bologna en Newcastle nûgje jo fan herten út foar harren konferinsje yn Graz.

Mear lêze

dec

06

Foar ús ûndersyksprojekt nei de langetermynskiednis fan it Fryske Feangreidegebiet sykje wy in studint-stazjêr foar 4-6 moanne.

 

Mear lêze

dec

02

Foar it Frysk fan Sealterlân is no in sterk útwreide grammatika fan mear as 55.000 wurden beskikber: 'Sprachlehre des Saterfriesischen 2022'.

Mear lêze