Skip to main content

Nijsberjochten

okt

01

Het geloofsleven van boeren en burgers in Friesland en de Ommelanden van Groningen,1250-1580.

Mear lêze

sep

29

Akademylêzingen 2021-2022 geane troch. Opjefte kin oant 25 oktober 2021.

 

Mear lêze

sep

20

Freed 10 septimber is op de Akademydei de blomlêzing út it wurk fan Jouwert Jouwertsma presintearre: Lang haw 'k net nei skoalle west.

Mear lêze

sep

17

Wat soe it moai wêze dat dyn telefoan Frysk ferstiet en prate kin! Takomstmuzyk? Der wurdt al oan wurke en wy hawwe dyn stipe derby nedich!

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf