Skip to main content

Nijsberjochten

okt

03

3 oktober 2019 – De lêste Economische Vitaliteitsscan makket de balâns op: de mienskip yn Noardeast-Fryslân is sawol kwetsber as kânsryk.

Mear lêze

sep

30

30 septimber 2019 - Natuerynklusive lânbou hat in soad potinsje neffens de twadde Agri & Foodscan, mar der is noch in soad ûndúdlikens.

Mear lêze

sep

23

23 septimber 2019 - Okkerwyks is yn Parys in database foar lânbou- en plattelânsfilms lânsearre. Dêrûnder 24 films út it Frysk Film Argyf.

Mear lêze

sep

19

19 septimber 2019 - Beart Oosterhaven hat in nije 'moaie' Fryske Top 100 gearstald, opdroegen oan 'oertrûbadoer' Roel Slofstra.

Mear lêze

sep

16

16 septimber 2019 - Ald-senator Hindrik ten Hoeve is op Akademydei ta lid beneamd, lykas akteurspear Klaasje Postma en Freark Smink.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf