Skip to main content

Nijsberjochten

dec

03

3 desimber 2018 - Minister Ollongren en kommisaris Brok hawwe ôfrûne freed de nije Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer tekene.

Mear lêze

nov

22

22 novimber 2018 - Wat makket dat guon talige ferskynsels lang bewarre bleaun binne, en oaren net? In stúdzje fan Arjen Versloot en Eric Hoekstra.

Mear lêze

nov

20

20 novimber 2018 - Juster en hjoed ha learkrêften út Noard-Fryslân (Dútslân) in besite brocht oan de provinsje Fryslân.

Mear lêze

nov

16

16 novimber 2018 – Woansdei oansteande presintearret de Fryske Akademy syn earste Agri & Foodscan op in diskusjejûn yn Boalsert.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf