Skip to main content

Nijsberjochten

nov

28

28 novimber 2019 – KNAW Humanities Cluster en de Fryske Akademy sille oparbeidzje yn HisGIS. It giet om in gearwurking fan trije jier.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf