Skip to main content

Nijsberjochten

dec

05

5 desimber 2017 - De provinsje Fryslân jout in subsydzje fan € 200.000 foar in gearwurkingsferbân fan de VU en de Fryske Akademy.

Mear lêze

dec

04

4 desimber 2017 - Tegearre mei Siebren van der Zwaag en Reimer Strikwerda dûkt de Akademy yn de skiednis fan de Fryske feehannel.

Mear lêze

nov

30

30 novimber 2017 - It nijste Genealogysk Jierboek jout omtinken oan de foarâlden en famyljeleden fan Mata Hari.

Mear lêze

nov

06

6 novimber 2017 - Okkerwyks is it hjerstnûmer fan ús blêd foar leden en stipers Ut de Smidte útkaam.

Mear lêze

nov

04

4 novimber 2017 – Is it slim dat it Fryske boekewikegeskink in oersetting út it Hollânsk wurdt? Reinier Salverda en Eric Hoekstra fine fan net.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf