Skip to main content

Nijsberjochten

sep

05

Op sneon 17 septimber 2022 fynt yn Dokkum it 28e Ynterfrysk Kongres plak, organisearre troch de Ynterfryske Rie. 

Mear lêze

sep

05

Fan 14-16 septimber 2022 komme wittenskippers en beliedsmakkers út hiel Europa nei Ljouwert foar de twadde edysje fan dit kongres.

Mear lêze

sep

02

Us kollega's fan Mercator hawwe wer it lêste nijs oer minderheidstalen yn Europa bondele yn in moaie nijsbrief. Lês 'm online of skriuw jo yn.

Mear lêze

aug

26

Op sneon 3 septimber is yn Ljouwert dé start fan it nije kultureel seizoen en jo binne fan herten wolkom yn it gebou fan de Fryske Akademy.

Mear lêze

aug

26

Mercator/ Fryske Akademy ûndersiker Helga Kuipers-Zandberg sil har rapport oer Europeeske finansieringsmooglikheden foar minderheidstalen taljochtsje.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf