Skip to main content

Nijsberjochten

maa

08

De Fryske ûnderwiisorganisaasje en útjouwerij Afûk, Learning Hub Friesland en it Mercator Europeesk Kennissintrum fan de Fryske Akademy hawwe in Europeeske subsydzje krigen foar it trijejierrich projekt 'WikiWomen'. Yn gearwurking mei middelbere skoallen en Wikipedia-organisaasjes út Baskelân (Spanje) en Ierlân sette de Fryske kennispartners harren de kommende trije jier yn om Wikipedia yn Europeeske minderheidstalegebieten te brûken as in middel om digitale geletterdheid, sosjale belutsenens en taalfeardigens te ûnderwizen. De subsydzje komt út it ErasmusPlus-programma fan de Europeeske Kommisje, bedoeld foar projekten op it mêd fan ûnderwiis, oplieding, jongereinsaken en sport.

Mear lêze

maa

03

De Wike fan de Utwikseling 2022 is ien fan de leukste events op it mêd fan mobiliteit yn Noard-Nederlân! Yn dizze wike kinne meiwurkers in dei(diel) sjen yn in oare organisaasje yn Fryslân, Grinslân en in part fan Drinte. De Wike fan de Utwikseling is dit jier fan 30 maaie oant en mei 3 juny 2022. Ek de Fryske Akademy docht mei.

Mear lêze

feb

23

De nominearren fan de dr. Joast Halbertsmapriis binne bekend. In ûnôfhinklike sjuery selektearre út mear as 200 wurken fiif kânshawwers foar dizze provinsjale priis. Gosse Blom en Siebren Dyk binne nominearre foar it Graet Hylper Wordebook.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf