Skip to main content

Nijsberjochten

mai

13

De earste boekútjefte fan Waling Dykstra's ferhalesyklus, fersoarge troch ús gastûndersiker Abe de Vries, ferskynt no yn de literêre Iduna Rige.

Mear lêze

mai

12

Foar de tolfde kear organisearret de Fryske Akademy in Dei fan de Fryske taalkunde. De oprop foar lêzingen (Call for Papers) is no beskikber.

Mear lêze

mai

09

Fryske Akademy-direkteur/ûndersiker dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm hat ien fan de tsien KNAW Early Career Partnerships takend krigen.

Mear lêze

mai

09

Der hawwe dit jier 372 minsken meidien oan de kwalifikaasje foar It Grut Frysk Diktee, dat binne der 115 mear as ferline jier.

Mear lêze

mai

08

Op útnûging fan it Fries Straatfestival spilet de Frânske toanielgroep DIRTZTheatre op 19 én 20 maaie yn de binnentún fan de Fryske Akademy.

Mear lêze