Skip to main content

Nijsberjochten

nov

28

Yn dit ûndersyksprojekt nei teäter en festivals is Mercator (Fryske Akademy) assosjearre partner fan de universiteiten fan Grins, Falmouth en Tartu.

Mear lêze

nov

25

Frysker is fernijd. De website mei taalhelpmiddels foar it Frysk hat njonken in Fryske no ek in Ingelske en Nederlânske interface.

Mear lêze

nov

23

De Fryske Akademy biedt yn gearwurking mei de Universiteit van Amsterdam ien promoasjeplak oan foar fjouwer jier op it mêd fan de Fryske taal en kultuer.

Mear lêze

nov

21

Janneke Spoelstra hat in ynterview holden mei dichter/skriuwer Aggie van der Meer foar it projekt ‘ynterviewbondel Fryske dichteressen’.

Mear lêze

nov

18

Jelske Dijkstra (Fryske Akademy) en Phat Do (RUG/ Campus Fryslân) joegen presintaasjes oer Fryske taal, kultuer en Fryske spraaksynteze.

Mear lêze