Skip to main content

Nijsberjochten

sep

13

Op freed 6 oktober 2023 organisearret it Taalkundich Wurkferbân fan 'e Fryske Akademy wer in Dei fan de Fryske taalkunde.

Mear lêze

sep

08

Op de Akademydei - freed 8 septimber - binne fjouwer nije leden beneamd: Wim Benes, Jacob Fokkema, Sietske Poepjes en Hinne Wagenaar.

Mear lêze

sep

04

Yn 'e mande mei ûndersikers fan de Universiteit fan Primorska (SI) presintearret Mercator/Fryske Akademy it nije dossier oer Italiaansk yn Slovenië.

Mear lêze

aug

30

Fryske Akademy en Neerlandistiek.nl lansearje op 6 oktober Frisistyk.nl, in nij online tydskrift wijd oan Fryske taalkunde, skiednis, letterkunde en mear.

Mear lêze

aug

23

Yn in nijsgjirrige podcast beljochtet Wikiwomen's projektpartner Rebecca O’Neill út Dublin de ûnderfertsjintwurdiging fan froulju op Wikipedia.

Mear lêze