Skip to main content

Nijsberjochten

apr

16

Yn novimber is de Mercator International Conference. Utstellen foar bydragen kinne yntsjinne wurde oant 15 maaie.

Mear lêze

apr

09

It Ryk en de provinsje ynvestearje de kommende fiif jier folop yn de Fryske taal.

Mear lêze

apr

08

Mercator, Afûk en it European Centre for Minority Issues yn Flensburg (DE) sille in grutskalich ûndersyk yn Fryslân útfiere nei taaloerdracht.

Mear lêze

apr

01

De 'Grammatica van het Bildts' wurdt presintearre op tongersdeitemiddei 4 april. Akademy-taalkundige dr. Eric Hoekstra hâldt dêr by in lêzing.

Mear lêze

maa

27

De workshop 'Coastal wilderness and cultural landscape?', dizze wike op Skylge, wol it ûndersyk nei wyldernis en kultuer tichter byinoar bringe.

Mear lêze