Skip to main content

Nijsberjochten

sep

05

Fan 14-16 septimber 2022 komme wittenskippers en beliedsmakkers út hiel Europa nei Ljouwert foar de twadde edysje fan dit kongres.

Mear lêze

sep

02

Us kollega's fan Mercator hawwe wer it lêste nijs oer minderheidstalen yn Europa bondele yn in moaie nijsbrief. Lês 'm online of skriuw jo yn.

Mear lêze

Alder nijs is te finen yn ús nijsargyf