Skip to main content

Fryske Akademy Nijsbrieven

 

Fryske Akademy Nijsbrief

Wolle jo ek op 'e hichte bliuwe fan it lêste nijs fan de Fryske Akademy en de ûndersykprojekten fan har meiwurkers?
Hjirûnder kinne jo josels fergees ynskriuwe foar ús nijsbrief, dy't tsien kear yn 't jier ferskynt. De nijsbrief is skreaun yn it Frysk, mei ferwizingen nei Nederlânske en Ingelske oersettingen.
Ofmelde foar de nijsbrief is altyd mooglik fia de link ûnderoan elke nijsbrief.

Eardere edysjes:

2024: juny/julymaaie/juny | april/maaiemaart/aprilfebrewaris/maart | jannewaris/febrewaris
2023:  desimber/jannewaris | novimber/desimber | oktober/novimber septimber/oktoberaugustus/septimberjuly/augustus | juny/julymaaie/juny | april/maaie | maart/april 

Mercator Network Newsletter

Us Mercator Kennissintrum foar Meartaligens en Taallearen ferstjoert ek tsien kear yn it jier in nijsbrief (Ingelsktalich).
Wolle jo op 'e hichte bliuwe fan de aktiviteiten fan de kennisynstituten fan it Europeeske Mercator Network en tagelyk it lêste nijs ûntfange oer edukaasje en beliedsferoaringen oangeande minderheidstalen yn Europa? Hjirûnder kinne jo josels fergees oanmelde.

Eardere edysjes:
Sjoch op de website fan Mercator foar in oersjoch (2015-no).