Skip to main content

Ut de Smidte

 

 

Ut de Smidte

Ut de Smidte is it Frysktalige blêd foar stipers en leden fan 'e Fryske Akademy. It blêd ferskynt yn 'e regel twa kear jiers en jout ynformaasje oer ûndersyk, publikaasjes en publyksaktiviteiten fan ús ynstitút.

Nûmers fan Ut de Smidte binne hjirûnder yn PDF beskikber.

2023
Ut de Smidte 57-2 (winter 2023)
Ut de Smidte 57-1 (simmer 2023)

2022
Ut de Smidte 56-2 (winter 2022)
Ut de Smidte 56-1 (simmer 2022)

2021
Ut de Smidte 55-3 (winter 2021)
Ut de Smidte 55-1 (simmer 2021)

2020
Ut de Smidte 54-1 (winter 2020)

2019
Ut de Smidte 53-3 (hjerst 2019)
Ut de Smidte 53-2 (simmer 2019)
Ut de Smidte 53-1 (foarjier 2019)

2018
Ut de Smidte 52-1 (winter 2018)

2017
Ut de Smidte 51-1 (hjerst 2017)

2016
Ut de Smidte 50-2 (hjerst 2016)
Ut de Smidte 50-1 (maitiid 2016)

2015
Ut de Smidte 49-1 (simmer 2015)

2014
Ut de Smidte 48-2/3 (hjerst/winter 2014)
Ut de Smidte 47-3/48-1 (maitiid 2014)

2013
Ut de Smidte 47-2 (simmer 2013)
Ut de Smidte 47-1 (winter 2013)

2012
Ut de Smidte 46-1/2 (simmer 2012)