Spring naar hoofd-inhoud

Publicaties

De Fryske Akademy heeft in zijn bestaan meer dan duizend boeken uitgegeven op het terrein van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en maatschappij. Op termijn zullen een aantal nieuwe en oude uitgaven op deze pagina beschikbaar worden. Hieronder vindt u een overzicht van tijdschriften, jaarboeken en een aantal online publicaties die gratis gedownload kunnen worden.

 

Tijdschriften, jaarboeken en congresbundels

It Beaken

  • It Beaken is het wetenschappelijke tijdschrift van de Fryske Akademy. Het is een meertalig podium van en voor wetenschappers die zich die zich toeleggen op wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van Fryslân, de Friese taal en letterkunde en aspecten van de hedendaagse Friese samenleving. It Beaken is vanaf jaargang 71 (2009) online beschikbaar. Ga naar: www.fryske-akademy.nl/itbeaken.

 

De Vrije Fries

 

Genealogysk Jierboek

  • Het Genealogysk Jierboek wordt sinds 1951 uitgegeven door de Fryske Akademy en staat onder redactie van leden van het Genealogysk Wurkferbân. Het jaarboek bevat genealogische bijdragen, zoals kwartierstaten, parentelen en andere reconstructies van familierelaties uit vroegere tijden, en een overzicht van wapenregistraties door de Fryske Rie foar Heraldyk. Alle jaargangen zullen voorjaar 2017 online toegankelijk zijn. 

 

Philologia Frisica

  • Philologia Frisica is een congresbundel met een selectie van lezingen van het Frysk Filologekongres. Alle jaargangen zullen voorjaar 2017 online toegankelijk zijn. 

 

 

Online publicaties

Er zijn ook online publicaties te downloaden en te bekijken. In de toekomst zullen wij op onze website een groter aantal Akademy-publicaties als PDF aanbieden.

 

Friese taalkunde

  • Taalportaal verzamelt alle grammaticale kennis van het Nederlands, het Fries en het Afrikaans op de volgende terreinen: klankleer oftewel fonologie, woordleer oftewel morfologie en zinsleer oftewel syntaxis. De website is opgebouwd volgens een wiki-achtige structuur. Ga naar: www.taalportaal.org.
  • Bibliografy Nijfryske taalkunde (PDF): bibliografie van taalkundige artikels over het moderne Fries (na 1800) die tot 2013 zijn verschenen op het terrein van syntaxis, morfologie, fonologie, lexicografie, dialectologie, taalcontact, taalverandering en orthografie.

 

Geschiedenis: proefschriften 

  • O.D.J. Roemeling: Heiligen en Heren: studies over het parochiewezen in het Noorden van Nederland vóór 1600 (Afûk, 2013)

 

Geschiedenis: bronuitgaven