Spring naar hoofd-inhoud

Publicaties

De Fryske Akademy heeft in zijn bestaan meer dan duizend boeken uitgegeven op het terrein van de Friese taal, cultuur, geschiedenis en maatschappij. Op termijn zullen een aantal nieuwe en oude uitgaven op deze pagina beschikbaar worden. Hieronder vindt u een overzicht van tijdschriften, jaarboeken en een aantal online publicaties die gratis gedownload kunnen worden.

 • Onze onderzoeksoutput (zoals proefschriften, artikels en andere publicaties van onze medewerkers) zijn te vinden in ons publicatieoverzicht.

 

Tijdschriften, jaarboeken en congresbundels

Us Wurk

 • Vanaf 2022 zullen de Stifting Freonen Frysk, Instituut Rijksuniversiteit Groningen (FFRUG) en de stichting Fryske Akademy samenwerken bij het uitgeven van Us Wurk. Us Wurk is het tijdschrift voor frisistiek. Zo kan de Fryske Akademy doorgaan met het op wetenschappelijk niveau bekend maken van zijn onderzoek en het inzicht bieden in de stand van de frisistiek.

 

De Vrije Fries

 

Genealogysk Jierboek

 • Het Genealogysk Jierboek wordt sinds 1951 uitgegeven door de Fryske Akademy en staat onder redactie van leden van het Genealogysk Wurkferbân. Het jaarboek bevat genealogische bijdragen, zoals kwartierstaten, parentelen en andere reconstructies van familierelaties uit vroegere tijden, en een overzicht van wapenregistraties door de Fryske Rie foar Heraldyk. Alle jaargangen vanaf 1990 zijn online toegankelijk. 

 

Philologia Frisica

 • Philologia Frisica is een congresbundel met een selectie van lezingen van het Fries Filologencongres, dat tussen 1956 en 2014 een internationaal podium was voor wetenschappelijk debat aangaande de frisistiek. Alle congresbundels zijn online beschikbaar gemaakt. 

 

Literaire Reeksen

 • De Fryske Akademy heeft sinds haar oprichting in 1938 meer dan duizend publicaties uitgegeven. Onder meer literaire reeksen: Magnus Rige, Iduna Rige, Holder Rige en Minsken en Boeken. Zie voor een overzicht deze pagina, met links naar online beschikbare publicaties.

 

It Beaken

 • It Beaken is het wetenschappelijke tijdschrift van de Fryske Akademy. Het is een meertalig podium van en voor wetenschappers die zich die zich toeleggen op wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van Fryslân, de Friese taal en letterkunde en aspecten van de hedendaagse Friese samenleving. It Beaken is vanaf jaargang 71 (2009) online beschikbaar. Ga naar: www.fryske-akademy.nl/itbeaken.
  Eind 2019 is het allerlaatste nummer van It Beaken uitgegeven. Het tijdschrift is gefuseerd met Us Wurk, het tijdschrift voor frisistiek (uitgegeven door de Stifting Freonen Frysk Ynstitút RU Grins).

  

Onderzoeksrapporten

De Fryske Akademy voert regelmatig toegepaste onderzoeksprojecten uit, zoals op het gebied van Fries taalgebruik of economisch beleid. Hieronder zijn een aantal recente onderzoeksrapporten samengebracht.

 

Taalstudies

 

Economische vitaliteitsscans Noordoost-Fryslân (2016-'19)

Een serie van vier studies, deel van een meerjarig onderzoek naar economisch beleid in de regio Noordoost-Fryslân. In deze jaarraporten worden trens en ontwikkelingen in woorden en cijfers benoemd.

 

Agri & Foodscan Fryslân (2018-'20)

Een serie van drie studies snijdt de belangrijkste thema's in de Friese agri & foodsector aan.

  

 

Rapporten van Mercator Research Centre

Regelmatig voert kenniscentrum Mercator onderzoek uit in opdracht van het Europees Parlement, Provincie Fryslân of een Friese gemeente. 

 

Online publicaties

Er zijn ook online publicaties te downloaden en te bekijken. In de toekomst zullen wij op onze website een groter aantal Akademy-publicaties als PDF aanbieden.

 

Friese taalkunde

 • Taalportaal verzamelt alle grammaticale kennis van het Nederlands, het Fries en het Afrikaans op de volgende terreinen: klankleer oftewel fonologie, woordleer oftewel morfologie en zinsleer oftewel syntaxis. De website is opgebouwd volgens een wiki-achtige structuur. Ga naar: www.taalportaal.org.
   
 • Sprachlehre des Saterfriesischen 2022: grammatica van het Fries van Saterland met meer dan 55.000 woordenn.
 • Het Fries-Engels woordenboek van Anne Dykstra, Frysk-Ingelsk Wurdboek (2000), is beschikbaar als pdf-bestand.
 • Wurdlisten fan 'e Fryske stedsdialekten (Fryske Akademy, 1998) door Pieter Duijff. Woordenlijsten van de zeven stadsdialecten van Leeuwarden, Bolsward, Dokkum, Franeker, Harlingen, Sneek en Stavoren, die de verschillen tussen de dialecten laten zien en een systematische vergelijking mogelijk maken.

 

Geschiedenis: bronuitgaven