Spring naar hoofd-inhoud

Friestalige modellen voor de rechtspraktijk

De Fryske Akademy levert voor de rechtspraktijk Friestalige modellen die gratis gedownload kunnen worden. De teksten zijn doorgaans vertalingen van Nederlandstalige originelen, maar hier en daar zijn ze bewerkt. Iedere notaris kan de teksten vrijelijk gebruiken.

De teksten zijn met de meeste zorg tot stand gekomen, maar de Fryske Akademy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiende uit tekstuele onjuistheden. Wie op- of aanmerkingen bij de modelteksten heeft, wordt uitgenodigd contact op te nemen met lexicograaf Pieter Duijff (e-mail: pduijff@fryske-akademy.nl), de samensteller van de teksten.

 

Foto: Christiaan Triebert

Inleiding

Op 1 februari 2002 is de wet van 22 november 2001 (Stb. 574) ingegaan, die regelt dat de statuten van een vereniging of stichting in het Fries opgesteld mogen worden. Hiervoor werden dergelijke statuten ook wel in het Fries geschreven, maar dan moest er altijd een Nederlandstalige vertaling bij geleverd worden voor de openbare registers.

Bij de behandeling van het wetsontwerp in de Tweede Kamer is door verschillende kamerleden naar voren gebracht, dat de mogelijkheid tot het opstellen van Friestalige statuten in een behoefte zal voorzien. In de rechtspraktijk worden evenwel niet alleen statuten in het Fries opgesteld, maar is er ook een bescheiden traditie met testamenten en andere notariële akten. De opstellers van akteteksten hebben in hun opleiding geleerd om de teksten in het Nederlands te schrijven, zodat in de praktijk de tekstopstellers problemen kunnen krijgen bij het opstellen van Friese akteteksten.

Om het hen gemakkelijker te maken kwam notaris Wolter Nijenhuis in 1979 met het boekje Fryske modellen foar it notariaat. Aangezien de wet- en regelgeving nu eenmaal niet stil staat, kunnen zijn modellen thans niet goed meer gebruikt worden. Tegenwoordig wordt bovendien aan modellen de eis gesteld dat zij digitaal beschikbaar zijn.

Afkortingen en bronvermeldingen

Bij elk van de modellen is de bron van de Nederlandstalige originele tekst opgenomen; doorgaans zijn het KNB-modellen. Hierbij wordt indien mogelijk ook verwezen naar het versienummer van de tekst. Het kan voorkomen dat de Friese versie nog niet de jongste versie is. Met het oog hierop is het wenselijk dat de gebruiker de originele tekst tevens raadpleegt.

  AGW » AdemaGastWierda
  KNB » Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
  FA » Fryske Akademy

 

Beschikbare modellen

Vereniging

Stichting

Levering en koop

Hypotheek

Huwelijkse voorwaarden

Samenleving

Erfrecht

Erfdienstbaarheden

Kwalitatieve verplichting

Pachtcontracten

Veilingen en openbare inschrijvingen

 

Subsidiënten

 • Ministerie van Justitie
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Provinsje Fryslân
 • Vereniging van Notarissen in het Arrondissement Leeuwarden

 

Begeleidingscommissie

Bij de keuze van de te vertalen modellen en bij het vaststellen van de definitieve modelteksten wordt de samensteller gesteund door een begeleidingscommissie die bestaat uit de juristen:

 • mr. A. Dijkstra, vice-president van het Gerechtshof Leeuwarden (voorzitter);
 • mr. H.Ph. Breuker, notaris in Drachten;
 • mr. L.A. Detmar, notaris in Bolsward (lid tot 29 november 2002);
 • mr. drs. K.J. van Dijk, Gerechtshof Leeuwarden (lid tot 26 november 2004);
 • mr. E.M.W. de Lange, notaris in Leeuwarden;
 • mr. A.A. Lycklama à Nijeholt, eerder Provinsje Fryslân;
 • mr. E.L. Veerman, notaris in Buitenpost (lid sinds 17 januari 2003)