Het nieuwste nummer:

Jaargang 78 (2016) | 1/2

Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

 

  Inhoud

De redactie

  It Beaken yn 2016 1

Jan Bloemendal en Hans Cools

  Woord vooraf 3-5

Wiebe Bergsma

  'Soort zoekt soort": Erasmus en Cammingha 6-58

Fokke Akkerman

  Agricola en Erasmus 59-68

Jan van Herwaarden

  'Of ik een Bataaf ben weet ik niet zo zeker, ... of is het misdadig een Bataaf te zijn?' Over wat Erasmus dacht wat hij was en de betekenis van 'ons' 69-99

Jan Bloemendal

  De correspondentie met een Fries in Engeland. Erasmus en Johannes Sixtinus 100-113

Tom Deneire

  Erasmus, Viglius van Aytta en het Ciceronianisme 114-133

Jacob van Sluis

  Erasmus, Tiara en de eerste collectie van de Franeker academiebibliotheek 134-144

Piter van Tuinen

  'Komt, leert vrijen!' Maakte Erasmus school in Friesland? 145-169

Yndeks op persoansnammen 170-179

Yndeks op geografyske nammen 180-183

Auteurs 184

 


Eerdere nummers

Jiergong 78 | 2016
nummer 1/2: Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

Jaargang 77 | 2015
nummer 3/4
nummer 1/2

Jaargang 76 | 2014
nummer 4
nummer 2/3: David Gorlaeus (1591-1612)
nummer 1

Jaargang 75 | 2013
nummer 3/4: 175 jaar Fries Godgeleerd Gezelschap
nummer 1/2: familiearchief Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Jaargang 74 | 2012
nummer 3/4: Wigle van Aytta (1507-1577)
nummer 1/2: Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

Jaargang 73 | 2011
nummer 3/4
nummer 1/2: Pieter Jelles Troelstra

Jaargang 72 | 2010
nummer 3/4
nummer 1/2

Jaargang 71 | 2009
nummer 3/4: Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje
nummer 1/2: Biografie en Arbeidersbeweging