Het nieuwste nummer:

Jaargang 78 (2016) | 3/4

Fryske literatuer, oars!

 

  Inhoud

Reinier Salverda en Eric Hoekstra

  Fryske literatuer, op oare wize lêzen 185-189

Reinier Salverda en Eric Hoekstra

  Friese literatuur, anders gelezen 190-194

Piet Gerbrandy

  Temmen en inbedden. Op zoek naar de ziel van Gysbert Japicx 195-207

Alpita de Jong

  De wet van de voorwaartse bûtensprong 208-216

Abe de Vries

  In korreksje op de kanon. Libben en poëzij fan Marten Hepkes Bakker (1848-1927) 217-229

Piter Boersma

  Friesche Tjerne is gewoan in minske 230-240

Marc van Oostendorp

  Dual metrics in Tsjêbbe Hettinga's poetry 241-254

Friduwih Riemersma

  Wa't skriuwt dy bliuwt. Jelle Brouwer en de politisearring fan de Fryske literatuer 255-274

Henk van der Liet

  'Frjemd en dochs eigen?' Overdenkingen bij de vertalingen uit het Scandinavisch taalgebied van J.H. Brouwer en A.I. Brouwer-Prakke 275-290

Auteurs 291-292


Eerdere nummers

Jiergong 78 | 2016
nummer 1/2: Erasmus en de Friezen, Friezen en Erasmus

Jaargang 77 | 2015
nummer 3/4
nummer 1/2

Jaargang 76 | 2014
nummer 4
nummer 2/3: David Gorlaeus (1591-1612)
nummer 1

Jaargang 75 | 2013
nummer 3/4: 175 jaar Fries Godgeleerd Gezelschap
nummer 1/2: familiearchief Van Eysinga-Vegilin van Claerbergen

Jaargang 74 | 2012
nummer 3/4: Wigle van Aytta (1507-1577)
nummer 1/2: Spoaren fan it Frysk en de Friezen yn Noard-Hollân

Jaargang 73 | 2011
nummer 3/4
nummer 1/2: Pieter Jelles Troelstra

Jaargang 72 | 2010
nummer 3/4
nummer 1/2

Jaargang 71 | 2009
nummer 3/4: Het geheim van Tolsum. Een herinterpretatie van een Romeins schrijfplankje
nummer 1/2: Biografie en Arbeidersbeweging