Spring naar hoofd-inhoud

Werkgroep Akademylezingen

De Akademylezingen is een reeks van zes publiekslezingen die i.s.m. vrouwenorganisaties worden samengesteld. De lezingen vinden verspreid over het winterseizoen plaats in Leeuwarden en Joure.

Naar de pagina

 

Archeologisch Werkverband

Het Archeologisch Werkverband wil amateurarcheologen in Fryslân samenbrengen. Met een breed palet aan activiteiten wordt het oudheidkundig onderzoek in de provincie gestimuleerd. 

Naar de pagina

 

Biologisch Werkverband

Het Biologisch Werkverband heeft als taak om wetenschappelijke kennis over landschap en natuur in Fryslân breed beschikbaar te maken, discussie over natuurzaken aan te gaan en om publicaties op dit terrein te stimuleren.

Naar de pagina

 

Fryske Rie foar Heraldyk

De Fryske Rie foar Heraldyk (sinds1956) is het oudste provinciaal heraldisch college in Nederland. De Rie bestaat uit leden die grond van hun deskundigheid tot lid van de Raad zijn benoemd.

Naar de pagina

 

Genealogisch Werkverband

Op het gebied van de studie naar familiegeschiedenis in Fryslân is het Genealogisch Werkverband actief. Het organiseert bijeenkomsten en excursies en verzorgt het jaarboek Genealogysk Jierboek.

Naar de pagina

 

Landbouwkundig Werkverband

Het Landbouwkundig Werkverband organiseert regelmatig bijeenkomsten in het Fries Landbouwmuseum (in Goutum) en excursies over agronomische zaken uit heden en verleden.

Naar de pagina

 

Letterkundige aktiviteiten

Het Letterkundig Netwerk (bestaande uit het eerdere Literair-Historisch Werkverband) en de redactie Literêre Rigen bestuderen de literatuur en literatuurgeschiedenis van Fryslân. 

Naar de pagina

 

Werkgroep Maritieme Geschiedenis

Deze werkgroep is opgericht in 2009 met als doel het bevorderen van de studie naar de maritieme geschiedenis van Fryslân, o.a. door het organiseren van een jaarlijkse symposiumdag.

Naar de pagina

 

Musicologische Werkgroep

De Musicologische Werkgroep was van 1942 tot 2019 een groep van specialisten die in opdracht van de Fryske Akademy werkt aan publicaties op muziekgebied.

 

 

Taalkundig Werkverband

Het Taalkundig Werkverband wil mensen met belangstelling voor de taalkundige bestudering van het Fries bijeenbrengen door het organiseren van een Dag van de Friese Taalkunde.

Naar de pagina

 

Wat zijn werkgroepen en studiekringen?

Onze werkgroepen en studiekringen bieden elk de mogelijkheid om in breder verband uiteenlopende wetenschappelijke onderwerpen te bestuderen. Regelmatig worden bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd waar professionele en amateuronderzoekers elkaar ontmoeten en kunnen samenwerken. 

In de afgelopen decennia zijn er op talloze gebieden werkverbanden en werkgroepen actief geweest: heemkunde, toponymie, pedagogie, landschapsgenetica, kunstgeschiedenis, volkskunde, etc. Daarbij zijn ook beroemde figuren zoals G.A. Wumkes, Obe Postma, S.J. van der Molen en Reinder S. Roarda betrokken geweest. In de loop der tijden zijn er veel kringen verdwenen en bijgekomen. Het allereerst werkverband, het Landbouwkundig Werkverband, werd opgericht in 1941 en bestaat nog altijd. De grootste kring qua ledental is op dit moment het Genealogisch Werkverband, terwijl de Akademylêzingen tot de drukst bezochte activiteiten behoren.

Hoewel hun functie en betekenis voor het werk van de Akademy door de jaren heen sterk zijn veranderd, bewijzen deze kringen vandaag de dag nog steeds hun waarde als platform voor burgerwetenschap en als ontmoetingsplek tussen wetenschap en maatschappij.

 

Hoe kunt u meedoen?

Wie belangstelling heeft en/of actief onderzoek doet op een bepaald terrein, kan lid worden van een of meerdere studiekringen. De enige voorwaarde is dat u tegelijkertijd ook donateur van de Fryske Akademy wordt, of tot Akademylid benoemd bent. Contactgegevens van de secretarissen zijn hierboven te vinden op de individuele pagina's van onze vrijwilligerskringen.

Wilt u zelf een studiekring oprichten met steun van de Akademy? Dat kan indien het onderwerp raakvlakken heeft met onze doelstellingen. Neem contact op met coördinator mw. Adrie Kaspers (mail) voor de mogelijkheden.