Spring naar hoofd-inhoud

Ledendag 2017

Voor onze leden wordt elk jaar een Ledendag georganiseerd. De Ledendag biedt lezingen, discussies en is de gelegenheid bij uitstek om in contact te komen met andere leden van de Akademy.

Met het thema 'It Frysk yn de (digitale) mienskip' krijgen leden ditmaal proefjes van ons onderzoek op taalgebied. 

    Wanneer: zaterdag 1 april 2017, 11.00-16.30 uur
    Locatie: De Koperen Tuin, Prinsentuin 1, Leeuwarden
    Aanmelden: leden kunnen zich opgeven via dit aanmeldingsformulier (graag uiterlijk vrijdag 24 maart)

De uitnodiging voor de Ledendag 2017 kan ook als pdf-document worden gedownload.

 

Programma

11.00Inloop
11.15Opening door Hanno Brand
 

Lezing Edwin Klinkenberg: Resultaten Taalsurvey. Met de survey 'Taal yn Fryslân: de folgjende generaasje' dat de Fryske Akademy yn 2015 hield, is het gesproken Fries in het dagelijks leven van de inwoners van Fryslân in kaart gebracht. Naast de taalhouding en de opvattingen over eigen en andermans taalgebruik is ook het leren van het Fries onderzocht.

12.30Lunch
13.30Sprekerscaroussel Taal & jongerein: digikânsen foar it Frysk
Lysbeth Jongbloed-Faber: Frysk op sosjale media
Nika Stefan: Sosjale media en taalfariaasje
 Co-referaat: Nienke Jet de Vries (beleidsmedewerker Taal en Onderwijs, Provincie Fryslân): Fyzje en belied fan de provinsje
 Ruimte voor vragen en discussie
14.30Pauze met thee en koffie
14.45Lezing Jelske Dijkstra en Hans Van de Velde: Frysk op 'e radio - earder en no
Ruimte voor vragen en discussie
15.45Afsluiting met een drankje en een hapje