Spring naar hoofd-inhoud

Evenementgegevens

Tweede Fries Geesteswetenschappelijk Congres

Veerkracht in de Friese geesteswetenschappen

De Fries taal en de Friese geschiedenis kent een grote veerkracht op meerdere gebieden. Zo waren de Friezen in de middeleeuwen in staat om hun eigen bestuur en een eigen rechtssysteem overeind te houden. De bekende Friese Vrijheid geldt ook als een prachtig voorbeeld van veerkracht. Maar men kan ook denken aan de negentiende eeuw, toen de Romantiek en de Friese Beweging opkwamen in de context van het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden. Die ontwikkelingen hebben veel betekend voor de komst van een standaardgrammatica, voor de studie naar de Friese taal en voor de Friese literatuur. 

Veerkracht is ook tegenwoordig nog een belangrijk thema. Hoe kan een kleine taal zich staande houden in een steeds verder globaliserende wereld? Ook zien we ontwikkelingen, bijvoorbeeld binnen het onderwijs met het ambitieuze Taalplan 2030 en de opkomst van de technologische toepassingen zoals spraakherkening en - synthese voor kleine talen. Men kan denken aan integratie van kleine of minderheidstalen in meertalig onderwijs, zowel binnen het voorschools onderwijs als in het basis- en voortgezet onderwijs en in het onderwijs aan volwassenen. De uitdagingen waar kleine talen tegenaan lopen bij de ontwikkeling van spraak- en/of taaltechnologische toepassingen is ook onderzoekswaardig.

De 2e Conferentie van de Friese Geesteswetenschappen (2nd Conference on Frisian Humanities) heeft tot doel om alle onderzoekers en studenten binnen het multidisciplinaire veld van de Friese Geesterswetenschappen (West-Frysk, Saterfrysk en Noard-Frysk) en/of minderheidstalen bij elkaar te brengen.

De organisatie van dit evenement ligt bij de Fryske Akademy, het Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens, het NHL Stenden Lektoraat Meartaligens & Geletterdheid, de RuG Learstoel Fryske Taal en Letterkunde en de afdeling Language, Technology and Culture van RuG/Campus Fryslân.

Lees meer over het congres en de Call for Papers.