Spring naar hoofd-inhoud
[Translate to Dutch:] Foto: Ed van Rijswijk

Dr. Hans Van de Velde,

bij besluit van het college van bestuur per 1 april 2019 benoemd tot hoogleraar in de faculteit Geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht om werkzaam te zijn op het vakgebied van de ‘Sociolinguïstiek, met bijzondere aandacht voor de taalvariëteiten in Fryslân’,

is voornemens op woensdag 4 maart 2020 te 16.15 uur in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht zijn ambt te aanvaarden met het houden van een oratie, getiteld:

It fertutearzjen fan it Frysk

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, de directie van de Fryske Akademy en het bestuur van het Frysk Akademyfûns nodigen hierbij alle belangstellenden uit tot het bijwonen van deze plechtigheid. Na afloop wordt een receptie gehouden in de Senaatszaal.

Graag aanmelden vóór 26 februari 2020 via dit aanmeldingsformulier