Spring naar hoofd-inhoud

Beakennummer over Friese vrijheid

In 2017 werd op verschillende manieren aandacht gegeven aan het 500-jarig jubileum van het Friese vrijheidsprivilege. 

Hoogtepunt van het jubileum was het feestelijk onthullen van een facsimile van het oorspronkelijke Sigismund-vrijheidsprivilege op het Friese Provinciehuis door Commissaris van de Koning Arno Brok op 28 september 2017. Maar er werden verspreid over het jaar op verschillende plekken in Leeuwarden ook lezingen georganiseerd over de betekenis van de 'Friese vrijheid' door de eeuwen heen.

De redactie van It Beaken, het wetenschappelijk tijdschrift van de Fryske Akademy, wilde op eigen wijze stil staan bij het belang van de 'Friese vrijheid' en heeft drie sprekers op bovengenoemde gelegenheden bereid gevonden om hun bijdragen om te werken tot een artikel. 

Zo opent It Beaken 1/2 2019 nu met een artikel van Akademy-gastonderzoeker Oebele Vries: 'Hoe middeleeuws Friesland zich profileerde met de Friese vrijheid'. Het tweede artikel, 'Fries en vrij in revolutietijd' is van de hand van Beakenredacteur Jelte Olthof. Diens hoogleraar Goffe Jensma leverde het derde artikel, met als titel 'Vrijheid als innerlijke deugd. De paradox van de 'Fries vrijheid' in de negentiende eeuw'.

 

Troch de iuwen hinne

De genoemde drie tot artikels omgewerkte lezingen heeft de redactie aangevuld met twee bijdragen van respectievelijk Akademymedewerker Eric Hoekstra en van publicist en (amateur)historicus Kees Draaisma, die eveneens een indruk geven van het belang van de 'Friese vrijheid' door de eeuwen heen. Hoekstra's stuk heeft de intrigerende titel 'Wij Joden, eh Friezen, knielen alleen voor God' en Draaisma poogt in zijn artikel 'Hoe herdenken we Caspar de Robles in 2026? De hardnekkigheid van wetenschappelijke consensus' mythe en werkelijkheid van elkaar te scheiden over Caspar zijn betrokkenheid bij de eeuweige strijd van de Friezen tegen het zeewater. Een kwestie in de zestiende eeuw, waarbij 'Friese vrijheid' ook duidelijk een rol speelt. 

Zie: