Spring naar hoofd-inhoud

Brand legt bestuurlijke taken neer

In het verlengde van recente ontwikkelingen binnen de Fryske Akademy heeft de Raad van Toezicht in overleg met directeur-bestuurder Hanno Brand besloten dat laatstgenoemde zijn bestuurlijke taken met ingang van maandag 15 januari 2018 neerlegt en dat de onlangs aangestelde procesbegeleider die taken vanaf diezelfde datum als interim-bestuurder waarneemt.

Eind vorig jaar heeft de Raad van Toezicht procesbegeleider Willem Smink aangetrokken om de interne discussie over een nieuw profiel van de Fryske Akademy vorm te geven. Het onderzoeksinstituut staat in 2018 voor een tussentijdse beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit, de zogeheten mid-term review. Tegelijkertijd wordt er bij alle wetenschappelijke instituten in Nederland, waarvan veel zoals de Fryske Akademy verenigd zijn onder de paraplu van de KNAW, een discussie gevoerd over de wetenschappelijke toekomst. Ook de Fryske Akademy heeft daarmee te maken en zal keuzes moeten maken om wetenschappelijk relevant en financieel gezond te blijven.

De komende tijd zal Willem Smink als interim-bestuurder optreden. Hij zal in samenwerking met het managementteam, projectleiders en medewerkers van de Fryske Akademy werken aan een stevige toekomstvisie, die er in de eerste helft van 2018 moet liggen. In de tussentijd wordt er gezocht naar een opvolger voor de afgetreden directeur-bestuurder.