Spring naar hoofd-inhoud

'De Fryske Akademy is fan ús'

"Wy wolle dat de FA him ûntjout ta it bêste saakkundicheidssintrum Meartaligens fan Europa. Dat soe yn 'e mande mei de ekspertize fan Mercator oangeande meartaligens, in ynternasjonaal topsintrum opsmite kinne. Mar it kin ek in wichtige bydrage leverje oan de sosjale koheezje yn ús eigen lân."

Dat schrijft de Maatschappelijke Adviesried (MAR) van de Fryske Akademy in het visiestuk 'De Fryske Akademy is fan ús'. Bovendien vindt de MAR dat Friese taalinstituties en organisaties het werken aan en met de Friese taal meer op elkaar moeten afstemmen, om zo efficiënt als mogelijk zoveel mogelijk te bereiken.

"Fierder binne wy fan betinken dat de University Fryslân gearwurkje moat mei en in oanfolling wêze moat op it wurk fan de Akademy, om sa it akademysk klimaat yn Fryslân te fersterkjen", stelt de MAR. "Itselde jildt foar gearwurkjen mei oare ynstellingen lykas de RUG. Der moat te foaren kommen wurde dat dissiplinen fan de FA oernommen of útholle wurde troch de UF."