Spring naar hoofd-inhoud

Directeur Brand stopt volgend jaar

Directeur-bestuurder Hanno Brand van de Fryske Akademy stopt volgend jaar in deze functie. Hij zal in de loop van 2018 zijn taken overdragen aan een opvolger en zich weer op de wetenschap richten. Brand staat sinds 2013 aan het hoofd van deze wetenschappelijke instelling, die onderzoek doet naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis.

Aan het eind van zijn eerste termijn van vijf jaar als directeur-bestuurder heeft Hanno Brand onlangs de Raad van Toezicht laten weten, dat hij zich graag weer meer met de wetenschap wil bezig houden. Hij ziet daarom af van een herbenoeming voor nog eens vijf jaar. Historicus Brand is sinds een poos ook bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Fryske Akademy staat in 2018 voor een tussentijdse beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit, de zogeheten mid-term review. Die zal onder Brands aansturing plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt er bij alle wetenschappelijke instituten in Nederland, waarvan veel zoals de Fryske Akademy verenigd onder de paraplu van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW), een discussie gevoerd over de toekomst. Het blijkt dat er steeds meer spanning komt te staan op de wetenschappelijke kwaliteit en het geld dat daarvoor beschikbaar is. Ook de Fryske Akademy heeft daarmee te maken en zal voor de toekomst keuzes moeten maken om ook financieel gezond te blijven. Niet alleen lopen de geldstromen van de overheden – in het geval van de Fryske Akademy: het Rijk en de Provincie Fryslân – terug, maar ook wordt het langzamerhand moeilijker om geld voor wetenschappelijk onderzoek bij bedrijven of andere organisaties te vinden.

Om de Fryske Akademy op een goede manier in deze discussie te begeleiden, heeft de Raad van Toezicht Willem Smink uit Groningen gevraagd als procesbegeleider van buiten. Smink was tot dit jaar voorzitter van de Raad van Bestuur van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Hij zal in samenwerking met directie, managementteam en projectleiders van de Fryske Akademy werken aan een stevige toekomstvisie op de Akademy, die er in de eerste helft van 2018 moet liggen.