Spring naar hoofd-inhoud

Friestaligen gezocht uit Boarnsterhim

De Fryske Akademy roept voor een groot onderzoek naar gesproken Fries meerdere generaties Friestaligen uit de vroegere gemeente Boarnsterhim (de omgeving van Grou, Jirnsum, Akkrum, Reduzum en Raerd) op om zich te melden. Omdat wij onderzoek doen naar taalverandering over meerdere generaties, zoeken wij drie generaties uit één familie: oma, moeder en dochter, of opa, vader en zoon.

Boarnsterhim Corpus

Tussen 1982 en 1984 heeft een onderzoeksteam van de Vrije Universiteit Amsterdam, onder leiding van professor Tony Feitsma, in de toenmalige gemeente Boarnsterhim 85 sprekers geïnterviewd en opgenomen. Uit drie opeenvolgende generaties van dezelfde familie werden drie sprekers geselecteerd. Daaruit is een mooie onderzoeksdatabase ontstaan: het zogenaamde Boarnsterhim Corpus.

Het Boarnsterhim Korpus is een database die veel mogelijkheden schept om taalverandering in het Fries en in het Nederlands in Fryslân te onderzoeken. Omdat we echter ook willen weten hoe deze twee talen zich in de afgelopen decennia hebben ontwikkeld, gaan we het onderzoek nog een keer opnieuw uitvoeren: weer drie generaties van families opnemen. En als het even kan, de sprekers die toen zijn opgenomen nog een keer opnemen. Dan kunnen we namelijk ook zien hoe taal verandert binnen dezelfde sprekers.

Gezocht: drie generaties uit één familie

Wij zoeken voor de opnames mensen die in de vroegere gemeente Boarnsterhim wonen. Dat zijn: Akkrum, Aldeboarn, Dearsum, Eagum, Friens, Grou, Idaerd, Jirnsum, Nes, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Sibrandabuorren, Terherne, Tersoal, Tsienzerbuorren, Warstiens, Warten en Wergea. Wij zoeken drie generaties uit één familie: oma, moeder en dochter, of opa, vader en zoon.

Heeft u met uw familieleden belangstelling om aan ons onderzoek mee te doen? Neem contact op met Marjoleine Sloos, projectleider van het onderzoek: msloos@fryske-akademy.nl, of bel met de Fryske Akademy: (058) 213 14 14.

Gezocht: interviewers

Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers die ons met de interviews kunnen helpen. Wilt u helpen om de interviews uit te schrijven, om interviews op te nemen of om ze fonetisch te transcriberen? Laat het ons weten.

Zie ook: