Spring naar hoofd-inhoud

Meer studie naar meertalig onderwijs

Meartalich lesmateriaal, part fan in projekt oer thústalen op basisskoalle De Flambou yn Easterbierrum.

Provincie Fryslân geeft steun aan de Fryske Akademy om meer studie te doen naar de meertaligheid op Friese scholen. Twee projecten van de Fryske Akademy krijgen van de provincie een geldsom binnen de subsidieregeling Meartaligens yn it ûnderwiis.

In het eerste project zal het kenniscentrum voor meertaligheid Mercator manieren ontwikkelen om het Fries beter tot zijn recht te laten komen in het middelbaar onderwijs. In onze meertalige provincie is meertalig basisonderwijs heel vanzelfsprekend geworden. Maar het voortgezet onderwijs blijft daarin achter. Verschillende factoren spelen hierin mee.

Mercator werkt vanaf september 2017 samen met drie Friese middelbare scholen om praktische benaderingen te vinden waarop het Fries, naast talen die al worden gebruikt op de scholen (zoals Engels, Nederlands, Duits en migrantentalen), goed geïntegreerd kan worden in de lesmethoden. Het doel is dat elke leerling zijn of haar eigen talen op school kan gebruiken en zodoende optimale kansen krijgt om te leren.

Het project dient als een pilotstudie van een jaar. De activiteiten die voor deze meertalige werkwijze worden ontwikkeld, zullen beschikbaar worden gesteld voor andere middelbare scholen. 

Drietalig onderwijs voor ééntaligen

Het tweede project, 'De meerwaarde van 3TS voor ééntaligen' wordt door de themagroep Meertaligheid en taal leren van de Fryske Akademy uitgevoerd. Voor dit project wordt eerder verzamelde maar niet geanalyseerde en gepubliceerde data van 575 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van één-, twee- en drietalige Friese basisscholen vergeleken op hun Engelse spreekvaardigheid en hun zelfvertrouwen in het spreken van Engels. 

Aan de hand van de uitkomsten kunnen factoren worden aangewezen die belangrijk zijn voor het leren van een derde taal op Friese basisscholen. Dat kan mogelijk van belang zijn voor de manier waarop basisscholen in Fryslân hun (taal)onderwijsmodel inrichten. De resultaten van het onderzoek zullen worden verspreid door middel van publicaties en een workshop voor geïnteresseerde basisscholen.

Ook dit project loopt voor een jaar, van september 2017 tot en met augustus 2018.

Zie ook: