Spring naar hoofd-inhoud

Nieuwe jaargang De Vrije Fries

Deel 98 van De Vrije Fries is afgelopen vrijdagmiddag 14 december op de Fryske Akademy gepresenteerd door de redactie van het jaarboek. 

De uitgave van dit jaar brengt onder meer thematische artikels over de verzuiling en ontzuiling van de Friese beweging. Jan Dirk Wassenaar, Johanneke Liemburg en Goffe Jensma laten elk in hun bijdrage het licht schijnen op de historische ontwikkelingsgang van de Friese groepsidentiteit van een ‘zware’ naar een ‘lichte’ gemeenschap, aan de hand van figuren zoals G.A. Wumkes en Fedde Schurer.

Daarnaast schreef Han Nijdam een essay over de invloed van het postmodernisme op het denken over de Friese geschiedenis en identiteit en heeft Anne van Lieshout onderzoek gedaan naar de vroegmoderne Friese eetcultuur. 

Fridus Steijlen deed een zoektocht naar de geschiedenis van Fries stamboekvee in Nederlands-Indië, Jacob van Sluis heeft een stuk over het Latijn op de Franeker universiteit, en Evert Kramer en Gilles de Langen schreven een bijdrage over de eerdere provinciaal-archeoloog van Fryslân, Gerrit Elzinga.

Ga naar: