Spring naar hoofd-inhoud

Onderzoek naar Bolswarder zuivelschool

De Fryske Akademy gaat onderzoek doen naar de eertijdse Zuivelschool in Bolsward. In samenwerking met Van Hall Larenstein, de hogeschool waarin de befaamde ‘Suvelskoalle’ in 1996 is opgegaan, wordt het komende jaar de geschiedenis van dit onderwijsinstituut uitgediept.

Onderzoeker Ronald Plantinga (1988) zal interviews afnemen onder oud-leerlingen en oud-docenten van de zuivelschool. Daarnaast worden archieven geraadpleegd. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een bredere onderzoeksagenda die wordt uitgevoerd onder leiding van historicus Marijn Molema. Hierin staat de vraag centraal wat Fryslân tot een succesvolle regio voor de landbouw en de verwerkende industrie heeft gemaakt. Molema: ‘De sleutel tot het Friese zuivelsucces ligt in het voortdurend ontwikkelen en toepassen van nieuwe kennis. Daarom is het de moeite waard om de rol van Bolswarder zuivelschool in het verhaal van naderbij te onderzoeken.’

Een eerste zuivelvakschool in Bolsward startte in 1889. Na de komst van wat tegenwoordig de Wageningen Universiteit heet, was de zuivelschool de tweede instelling voor agrarisch hoger onderwijs in Nederland. Echter, tien jaar na de opening werden de lessen beëindigd. In 1904 kwam er een nieuwe en moderne Rijkszuivelschool in Bolsward. Gedurende bijna de hele twintigste eeuw heeft deze zuivelschool goed opgeleide arbeidskrachten afgeleverd. Alumni van de school werden ‘zuivelaars’ genoemd en hebben een grote bijdrage geleverd aan de Nederlandse en Friese zuivelindustrie.

De school genoot een goede reputatie, onder meer door de hechte banden met het bedrijfsleven, waardoor de lesstof goed aansloot bij de behoefte op de werkvloer. Managers en fabrieksdirecteuren waren bereid om te investeren in contacten met de school. Zicht op deze relaties kan meehelpen bij de opbouw van hedendaagse kennisnetwerken, die passen bij de kenniseconomie van de 21ste eeuw. De ondernemers, kennisinstellingen en overheden die hieraan werken, kunnen de geschiedenis gebruiken als voorbeeld en bron van inspiratie.