Spring naar hoofd-inhoud

Presentatie tweede Agri & Foodscan

V.l.n.r. Tineke de Vries (LTO Noord), gedeputeerde Johannes Kramer en onderzoeker Ronald Plantinga.

Vandaag werd de tweede Agri & Foodscan Fryslân gepresenteerd op een persbijeenkomst bij de Fryske Akademy. Johannes Kramer (landbouwgedeputeerde) en Tineke de Vries (regiobestuurder LTO Noord) spraken op deze bijeenkomst over de toekomstperspectieven voor duurzame landbouw.

In de Agri & Foodscan Fryslân worden cijfers, trends en ontwikkelingen in de Friese landbouw op een rijtje gezet. Uit dit nieuwe onderzoek, dat gewijd is aan de economische en ecologische duurzaamheid van de Friese landbouw, blijkt dat er nog veel onduidelijk is over wat natuurinclusieve landbouw in de praktijk betekent.

Op nationaal niveau wordt veel belang gehecht aan de omslag naar kringlooplandbouw. De provincie Fryslân investeert in de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw. Tegelijkertijd is onduidelijk wat ‘natuurinclusief’ precies inhoudt en hoe het boerenbedrijf van de toekomst er in de praktijk uit gaat zien. Volgens de auteurs van de Agri & Foodscan Fryslân is meer kennis en kunde nodig voor de omslag naar een duurzamere landbouw.

Er is in Fryslân niettemin veel potentie aanwezig voor die omslag. Verschillende organisaties zijn betrokken bij kennisontwikkeling, maar volgens de auteurs blijven overheidsinvesteringen hier cruciaal. De transitie naar duurzame voedselproductie vraagt ook om systematische monitoring van de duurzaamheid van de agri-foodsector. De Agri & Foodscan is hiertoe een eerste aanzet.

Dit is de tweede Agri & Foodscan Fryslân uit een serie van drie. Het eerste deel gaf een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen. Het derde deel gaat dieper in op kennis en innovatie.