Spring naar hoofd-inhoud

Projectorganisatie vervangt vakgroepen

De Fryske Akademy vervangt zijn oude vakgroepstructuur door een projectorganisatie. In plaats van de drie vakgroepen Taalkunde, Geschiedenis en Sociale Wetenschappen komen er acht projectleiders die het onderzoek van de Fryske Akademy inhoudelijk begeleiden. Dat maakt directeur-bestuurder Hanno Brand vandaag bekend op Akademy-dei, de jaarlijkse bijeenkomst voor leden en donateurs van de Fryske Akademy.

“Dy yngreep is in reaksje op de besunigingen fan de ôfrûne jierren, dy’t derfoar soargen dat yn 2013 de fêste wittenskiplike stêf omtrint troch de helte gien wie. Soks gie te’n koste fan dissiplinen lykas letterkunde, bestjoerskunde en sosjale duorsumens.” De Akademy is dizze moanne út ein set mei de oergong nei in projektorganisaasje. De acht projektlieders wurde út eigen gelederen rekrutearre. Brand: “Yn de nije struktuer binne ferantwurdlikheden foar it ûndersyk mear oer minsken ferdield mei it doel om de slachkrêft fan de Akademy te fergrutsjen. Om dy reden is de fokus fan de Fryske Akademy ek fersmelle. It ûndersyk rjochtet him no de kommende jierren op taal, leksikografy, meartaligens, skiednis en regionale identiteit.”

 

Elfde RUG-faculteit

Decaan van Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen prof.dr. Jouke de Vries geeft op Akademy-dei in lezing over de vestiging in Leeuwarden van de elfde RUG-faculteit. Hanno Brand ziet de plannen voor de elfde faculteit als een kans om het onderzoek naar meertaligheid aan de Fryske Akademy te versterken. “Ferdjipping fan it akademysk ûnderwiis yn de foarm fan echte researchmasters, dy’t in fiedingsboaiem biede foar promovendy, kin foar de Akademy fertuten dwaan.”

Onderzoekers Edwin Klinkenberg en Nika Stefan vertellen over de grote taalenquête 'Taal yn Fryslân: de volgende generatie' en zullen het publiek inzicht geven in de eerste resultaten. Verder zijn er maar liefst twee boekpresentaties. Eric Hoekstra presenteert zijn bundel Midfrysk Goud, met vertalingen van 17e-eeuwse Friese literatuur in hedendaags Fries. Het tweede boek, Musica miscella (1602) en oare wurken, is een bijzondere reconstructie van composities van de Leeuwarder muziekmeester Jaques Vredeman. Geheel in de sfeer is het optreden van de groep Kapriol’! met Friese muziek uit vroegere eeuwen.

 

Nije leden

Net als andere jaren worden er op Akademy-dei nieuwe leden benoemd. Voor verdiensten op het gebied van de cultuur worden tot lid van de Fryske Akademy benoemd Doeke Sijens (schrijver) en Hoite Pruiksma (dirigent en componist).

Op wetenschapsgebied worden benoemd Roeland van Hout (taalwetenschapper) en Dirk Strijker (hoogleraar plattelandsontwikkeling), die beide leden van de Wetenschapscommissie van de Akademy zijn geweest.

Voor haar verdiensten en langdurig enthousiasme voor de Friese cultuur in het algemeen wordt Doete Stienstra-Venema ook tot lid van de Fryske Akademy benoemd.

 

Akademydei 2015

Vrijdag 11 september 2015, 14.00-17.00 uur in congrescentrum WTC, Heliconweg 52 te Leeuwarden.